Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Doc24.vn 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II ĐỊA LÍ 9 I. Phần trắc nghiệm (2,5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện tự nhiên nào để phát triển mạnh kinh tế biển? A. Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú. B. Gần đường hàng hải quốc tế. C. Thềm lục địa nông, giàu tiềm năng dầu khí. Câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào năm 2003 chiếm bao nhiêu %? A. 45 B. 50 C. 50.1 D. 60.1 Câu 3: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A.Vĩnh Long B. Bình Dương C. Bình Phước D. Long An Câu 4: Vùng Đồng bằng sông cửu Long nằm ở phía nào của vùng Đông Nam Bộ? A. Đông Nam B. Tây C. Tây Nam D. Nam Câu 5: Điền từ vào chỗ trống (….) sau cho phù hợp về kết quả của quá trình phát triển kinh tế nước ta: Ngày nay ở Đông Nam Bộ, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng (1)……………, chiếm tỉ trọng (2)…………….. trong GDP của vùng. II. Tự luận: (7,5đ) Câu 1: (3 đ) Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội? Câu 2: (1 đ) Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ? Câu 3: (3,5đ) Dựa vào bảng số liệu sau: * Bảng diện tích và sản lượng lúa ở Đồng bằng sông cửu Long và cả nước năm 2002 Đồng bằng sông cửu LongCả nước Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (triệu tấn) a. Tính năng suất lúa của ĐBSCL và cả nước? Doc24.vn 2 b. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng lúa năm 2002 ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước và nhận xét.
00:00:00