Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Hà Nội,Ngày… tháng… năm 2017 Họ và tên:…………………. KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 7 (Thời gian làm bài 45 phút) A/ Trắc nghiệm khách quan (2.0đ): Chọn câu trả lời đúng nhất Câu1. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đã cho: a/ 2 đường thẳng ; b/ 1 đường thẳng ; c/ vô số đường thẳng ; d/ 4 đường thẳng Câu2. Nếu a//b và b  ắt c ; b/ a trùng c ; c/ a vuông góc c ; d/ a song song c Câu3. Hai góc đối đỉnh là: a/ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. b/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. c/ Hai góc có chung một đỉnh là hai góc đối đỉnh. d/ Một kết luận khác. Câu4. Hai đường thẳng song song là: a/ Hai đường thẳng không trùng nhau. c/ Hai đường thẳng cắt nhau. b/ Hai đường thẳng phân biệt. d/ Hai đường thẳng không có điểm chung. B/ Tự luận (8điểm): Bài1(2.0 điểm). Cho định lí: '' Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳngthứ ba thì chúng song song với nhau'' a/ Vẽ hình b/ Ghi giả thiết và kết luận định lí bằng kí hiệu. ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ Bài 2 (1.5 điểm). Cho hình vẽ .Hãy viết: - Một cặp góc đồng vị:............................................... - Một cặp góc so le trong:.......................................... - Một cặp góc trong cùng phía:................................... Bài 3 (2.0 điểm). Cho hình vẽ biết A=B =900; 2K = 1100 a/ Chứng tỏ p//q b/ Tính số đo 1K ; 1I Bài 4 (1,5 điểm). Cho hình vẽ bên, biết Ax // Cy. Chứng tỏ rằng A C ABC Bài 5 (1điểm) Cho hình vẽ biết: yBC= ACB + xAC Chứng minh: Ax//By a d b M 2 1 3 4 2 1 3 4 N ^ ^ ^ ^ ^ q p A B K I 1 1 2 A x y B C
00:00:00