Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÓA 8 CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH Câu 1: Phát biểu nào đúng khi nói về dung dịch ? A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn trong chất lỏng. B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất lỏng trong nước. C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan trong nước. D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan trong dung môi. Câu 2: Hoà tan đường ăn vào cốc nước thu được nước đường. Nước đóng vai trò gì trong thí nghiệm này ? A. Chất tan. B. Dung môi. C. Chất tham gia. D. Sản phẩm. Câu 3: Độ tan của muối ăn ở 25oC là 36g. Hỏi ở nhiệt độ 25oC, 200g nước hòa tan được tối đa bao nhiêu gam muối ăn ? A. 36g B. 72g C. 18g D. 56g Câu 4: Hòa tan 20,8 g muối bari clorua vào 200ml nước. Tính nồng độ CM của dung dịch thu được. A. 0,104M B.0,5M C.0,25M D.0,094M Câu 5: Hòa tan m gam CuSO4 vào 500ml nước thu được dung dịch CuSO4 nồng độ 0,01M. Tính giá trị m. A. 0,8g B.8g C.4g D.0,4g Câu 6: Tính nồng độ % của dung dịch chứa 20g KCl trong 100g nước. A. 20% B.16,66% C.25% D.30% Câu 7: Để pha chế 100g dung dịch KMnO4 5% cần sử dụng bao nhiêu gam dung dịch KMnO4 25% ? A. 1g B.10g C.5g D.20g Câu 8: Hòa tan 6,2g Na2O vào 250ml nước. Tính nồng độ CM của dung dịch chất tan sau phản ứng. A. 1M B. 0,8M C. 0,4M D.0,2M
00:00:00