Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 TRƯỜNG THCS Lớp 8... Họ tên: .................................................. ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: Hình học 8 Ngày tháng 03 năm 2017 *Trắc nghiệm khách quan: (3đ) A- Khoanh tròn chữ cái đầu phương án đúng nhất trong các câu sau : Câu 1: Cho AB = 4cm, DC = 6cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là: A. 4 6 B. 6 4 C. 2 3 D. 2 Câu 2: Cho ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng 2 3k 7ӍVӕFKXYLFӫD2tam giác đó: A. 4 9 B. 2 3 C. 3 2 D. 3 4 Câu 3: Chỉ ra tam giác đồng dạng trong các hình sau: A. ∆DEF ∆ABC B. ∆PQR ∆EDF C. ∆ABC ∆PQR D. Cả A, B, C đúng Câu 4. Trong hình biết MQ là tia phân giác NMP Tỷ số y x là: A. 2 5 B. 4 5 C. 5 2 D. 5 4 Câu 5. Độ dài x trong hình bên là: A. 2,5 B. 3 C. 2,9 D. 3,2 Câu 6. Trong hình vẽ cho biết MM’ // NN’. Số đo của đoạn thẳng OM là: A. 3 cm B. 2,5 cm C. 2 cm D. 4 cm Bài 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống Nếu một đường thẳng cắt..........................của một tam giác........................với cạnh còn lại............................một tam giác mới...................................tương ứng tỉ lệ...................... của.................................................. * Tự luận (7 đ) Câu 8: Cho ABC vuông tại A , AB = 6 cm ; AC = 8 cm , BD là phân giác của ABC ( D AC ). 1/ Tính độ dài cạnh BC , DA, DC 2/ Vẽ đường cao AH của ABC . Tính AH 3/ Chứng minh AB2 = BH . BC 4/ Tính tỉ số diện tích của AHB và CAB R HOC24.VN 2
00:00:00