Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 8 ------------------------- Câu 1: Rút gọn các phân thức sau: a) A =  2 25 10 22 x xy yx   B =  2 2 16 1 10 25 x xx   C = 2 256 4 xx x   Câu 2: Thực hiện các phép tính: a) 1111 x xx b) 236 3 9 3 xx x x x   Câu 3: Cho biểu thức: P = 2 2 26 2 6:36 6 6 x x x x x x x x :;  < (với 6; 6; 0; 3x x x xg  g g g ) a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm x, để giá trị của P = 1. c) Tìm x, để P < 0. Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q =  2 222 1 x x   Câu 5: Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau. Hãy tính giá trị của biểu thức M = . . .a b b c b c c a c a a b a b b c b c c a c a a b            HẾT----------
00:00:00