Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 CHƯƠNG V: AXIT – BAZƠ – MUỐI ĐỀ 1 A.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là axit A. KOH, Ba(OH)2, NaOH B. KCl, Na2SO4, AgNO3 C. CO2 , SO3, CaO D. H2SO4 , HCl, HNO3 Câu 2: Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển màu xanh ? A. KNO3 B. HCl C. NaOH D. BaCl2 Câu 3: Chất nào sau đây là muối ? A. Fe2O3 B. Ba(OH)2 C. H2SO4 D. AgNO3 Câu 4: Dãy nào gồm các bazơ tan trong nước ? A.NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2 B.NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3 C.Zn(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3 D.Zn(OH)2, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Ca(OH)2 Câu 5: Khi cho oxit axit X tác dụng với nước thì thu được axit sunfuric. Công thức hóa học của X là A.SO3 B.SO2 C.H2S D.Na2SO4 Câu 6: Chất nào khi hòa tan vào nước thì thu được dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ ? A. CaO B.P2O5 C. NaCl D.Al2O3. Câu 7: Biết rằng kim loại canxi có hóa trị II, gốc photphat có hóa trị III. Hãy viết công thức hóa học của muối canxi photphat. A.CaPO4 B.Ca(PO4)2 C.Ca3(PO4)2 D.Ca2(PO4)3 Câu 8: Một muối có tên gọi là kali sunfat. Công thức hóa học của muối đó là: A.K2SO4 B.K2SO3 C.K2S D.KHSO3 B.TỰ LUẬN Bài 1: Gọi tên của các hợp chất sau HCl:……………………. HNO3:………………..... H2CO3:………………… NaOH:…………………. Cu(OH)2:………………. Fe(OH)3:……………….. AlCl3:……....……………... K2SO4:…………………...... NaHCO3:………………….. AgNO3:…………………… BaSO3:……………………. K3PO4:…………..………… Bài 2: Hoàn thành các phương trình hóa học sau a. CO2 + H2O → b. Fe + H2SO4 → c. Na2O + H2O → d. HCl + KOH → Bài 3: Hòa tan 6,5 g kim loại kẽm vào 100ml dung dịch axit HCl nồng độ a M vừa đủ. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa muối X và khí Y. a.Xác định X và Y. Gọi tên muối X. b.Tính nồng mol ban đầu của axit. c. Tính nồng độ mol của muối thu được sau phản ứng.
00:00:00