Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

KIỂM TRA 1 TIẾT HOÁ 11 CHƯƠNG V : HIĐROCACBON KHÔNG NO Câu 1. Cho các chất: 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni) cho cùng một sản phẩm là A. 2-metylbut-2-en và but-1-en B. but-1-en, 2-metylpropen, cis-but-2-en C. 2-metylpropen, cis-but-2-en. D. cis-but-2-en và but-1-en Câu 2. Quy tắc Maccopnhicop được áp dụng vào trường hợp nào sau đây ? A. Phản ứng cộng của X2 với anken đối xứng. C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng. B. Phản ứng cộng X2 vào anken bất đối xứng. D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng. Câu 3. Sản phẩm chính tạo thành khi cho propen tác dụng với nước trong điều kiện có xúc tác axit ? A. CH3-CH2-CH3. B. CH2OH-CH2-CH3. C. CH3-CHOH-CH3. D. CH3-CH3. Câu 4. Chất nào sau đây có đồng phân hình học A. 2-clopropen B. 1,2-đicloetan C. But-2-in D. but-2-en Câu 5. Khi cho anken A tác dụng với dung dịch Br2 thì thu được một sản phẩm chứa % về khối lượng của brom là 85,11%. CTPT của anken A là A. C2H4. B. C3H6 C. C4H8. D. C5H10. Câu 6. Hidđrat hóa 2 anken chỉ tạo 2 ancol. Hai anken là A. 2-metylpropen và but-1-en B. propen và but-2-en C. eten và but-2-en D. eten và but-1-en Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được số gam kết tủa là A. 20 B. 40 C. 30 D. 10 Câu 8. Tính chất hoá học nào không phải là đặc trưng của anken ? A. Phản ứng cộng B. Phản ứng thế B. Phản ứng oxi hoá C. Phản ứng trung hợp Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm 1 ankan X và 1 ankin Y thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Phần trăm số mol của X và Y là A. 75 và 25 B. 20 và 80 C. 35 và 65 D. 50 và 50 Câu 10: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom? A. 1 mol. B. 1,5 mol. C. 2 mol. D. 0,5 mol. Câu 11. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là A. 20,4 B. 18,6 C. 18,96 D. 16,8 Câu 12: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm? A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 13: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 Câu 14: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/NH3 → X + NH4NO3 X có công thức cấu tạo là? A. CH3-CAg≡CAg. B. CH3-C≡CAg. C. AgCH2-C≡CAg. D. A, B, C đều có thể đúng. Câu 16: Chất nào sau đây được dùng để điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm ? A. CH3COONa. B. CH4. C. Al4C3. D. CaC2. Câu 17: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây? A. dd brom dư. B. dd KMnO4 dư. C. dd AgNO3/NH3 dư. D. các cách trên đều đúng. Câu 18: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A. 70%. B. 80%. C. 60%. D. 50%. Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức tổng quát khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là A. một ankan và một ankin. B. hai ankađien. C. hai anken. D. một anken và một ankin. Câu 20. Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z gấp đôi khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A. Ankan B. Anken C. Ankađien D. Ankin Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm: CH4, C2H4, C2H6, C3H8 thu được 6,16 gam CO2 và 4,14 gam H2O. Số mol C2H4 trong hỗn hợp trên là A. 0,03 mol. B. 0,09 mol. C. 0,01 mol. D. 0,08 mol. Câu 22. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được 2 sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là A. but-1-en B. Xiclopropan C. but-2-en D. propilen Câu 23. Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít CO2. CTPT của 2 hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. CH4 và C2H4 B. CH4, C3H4 C. CH4, C3H6 D. C2H6, C3H6 Câu 24. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với oxi bằng 0,5. Khối lượng bình brom tăng là A. 1,04 B. 1,32 C. 1,64 D. 1,20 Câu 25. Một hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và một hidrocacbon M. Cho m gam hỗn hợp X lội từ từ qua dung brom dư tháy khối lượng bình brom tăng 5,40 gam. Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí CO2 (ở đktc) và 9 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của M có trong hỗn hợp X là A.22.86%. B.22,88% C.22,85%. D.22,8%
00:00:00