Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11 CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI A. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút gọn của phản ứng: A. Fe3+ + 3Cl– → FeCl3 B. H+ + OH– → H2O C. Fe(OH)3+ 3H+ → Fe3+ + 3H2O D. Fe(OH)3+ 3Cl– → FeCl3+ 3OH– Câu 2: Cho dãy các chất: Al2O3, NaHCO3, NaHSO4, NH4Cl, H2O, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2, . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là: A. 3 B. 6 C. 5 D. 4. Câu 3: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl– và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m: A. SO42- và 56,5 B.CO32- và 30,1 C.SO42- và 37,3 D.CO32- và 42,1 Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch: A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B. Fe(NO3)3 + NaOH → Fe(OH)3 + 3 NaNO3 C. Fe(NO3)3 + 2KI → Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Zn + Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Câu 5: Cho các chất: KCl rắn khan, nước nguyên chất, ancol etylic khan, CaCl2 nóng chảy, HBr hòa tan trong nước. Số chất dẫn điện: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 6: Một dung dịch có [H+] = 4,2. 10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng: A. pH= 3 B. pH <3 C. pH= 4 D. pH > 4 Câu 7: Trong dung dịch HCl 0,01M tích số ion của nước: A. [H+]. [OH–] = 1,0. 10-14 B.[H+]. [OH–] > 1,0. 10-14 C.[H+]. [OH–] < 1,0. 10-14 D.không xác định được Câu 8: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Na+, K+, OH–, HCO3– B.K+, Ba2+, OH–, Cl– C.Al3+, PO43– , Cl–, Ba2+ D.Ca2+, Cl–, Na+, CO32– Câu 9: Cho a gam Na vào nước thu được 1,5 lít dung dịch có pH = 13. Giá trị của a A. 0,345 B.3,45 C.1,53 D.15,30 Câu 10: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6 H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là: A. Na2CO3, NH4Cl, KCl. B.KCl, C6H5ONa, CH3COONa. C.Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. D.NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4. B. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch: a. NH4Cl + NaOH→ b. FeS + HCl → c. Ca(HCO3) 2 + NaOH → d. BaCl2 + Na2SO4 → Bài 2: Trộn 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Tính pH của dung dịch thu được. Bài 3: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: – Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 3,36 lít khí (ở đktc) và 10,7 gam kết tủa; – Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa. Khi cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính m? (biết quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)
00:00:00