7H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Which tense does the writer use to describe the plot and characters?

The writer uses the present simple tense to describe the plot and characters.

(Người viết sử dụng thì hiện tại đơn để mô tả cốt truyện và các nhân vật.)

Thông tin: “It's set in the future in a place called Panem and it tells the story of Katniss, a sixteen-year-old girl who competes in the Hunger Games with eleven other children.”

(Nó lấy bối cảnh trong tương lai ở một nơi gọi là Panem và kể về câu chuyện của Katniss, một cô gái mười sáu tuổi tham gia Đấu trường sinh tử với mười một đứa trẻ khác.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết