Đọc: Cậu học sinh mới trang 24, 25, 26

Nguyễn Trần Thành Đạt

Trao đổi với bạn những điều em thấy trong tranh bên dưới theo gợi ý: Nhân vật, địa điểm,...