Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Quỳnh Nguyễn

Theo dõi nhiệt độ băng phiến lỏng để nguội ta thấy:

-Trong 5 phút đầu nhiệt độ băng phiến giảm từ 90 độ C xuống 80 độ C

-Trong 10 phút sau nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

-Trong 5 phút tiếp theo nhiệt độ băng phiến giảm từ 80 độ C xuông 70 độ C

a.Hãy vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiển theo thời gian

b.Các đoạn nằm nghiêng,nằm ngang trong đường biểu diễn ứng với những quá trình nào


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phan Bảo Nguyên
Xem chi tiết
Bắc Thiên Vương
Xem chi tiết
NGOC
Xem chi tiết