Địa lý tự nhiên

ĐINH VĂN ĐIỆP

Tại sao cùng là gió Tín phong nhưng gió Tín phong bán cầu Bắc lại gây mùa khô sâu sắc kéo dài còn Tín phong bán cầu Nam lại gây mưa lớn chon Nam Bộ và Tây Nguyên?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn VĂN long
Xem chi tiết
Anh Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Thành
Xem chi tiết
Yến Trần
Xem chi tiết
vương tuấn khải
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Thành
Xem chi tiết
Đinh KHánh Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Thành
Xem chi tiết