7H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Work in pairs. What was the last book you read? What was it about? Did you enjoy it? Why? / Why not?

A: What was the last book you read?

B: I recently finished reading "The Alchemist" by Paulo Coelho.

A: What was it about?

B: It's a novel about a shepherd boy named Santiago who embarks on a journey to follow his dreams and discover his personal legend.

A: Did you enjoy it? Why?

B: Yes, I really enjoyed it. The story is full of inspiring messages about following your heart and pursuing your dreams, which I found very motivating. The writing style was also simple and engaging, making it an easy read.

(A: Cuốn sách cuối cùng bạn đọc là gì?

B: Gần đây tôi đã đọc xong cuốn "Nhà giả kim" của Paulo Coelho.

A: Nó nói về cái gì vậy?

B: Đó là một cuốn tiểu thuyết kể về một cậu bé chăn cừu tên là Santiago bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi ước mơ và khám phá huyền thoại cá nhân của mình.

A: Bạn có thích nó không? Tại sao?

B: Có, tôi thực sự thích nó. Câu chuyện chứa đầy những thông điệp truyền cảm hứng về việc làm theo trái tim và theo đuổi ước mơ của bạn, điều mà tôi thấy rất có động lực. Phong cách viết cũng đơn giản và hấp dẫn, làm cho nó dễ đọc.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết