Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân

Trần Hoàng Khá

Một tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần và đã nhận của môi trường nguyên liệu tương đương với 372 NST

a/ Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

b/ Giả sử rằng phải thức hiện 5 lần nguyên phân trên mất 100 phút ; tốc độ nguyên phân của mỗi tế bào luôn bằng nhau và tỉ lệ thời gian giữa các kì nguyên phân luôn như sau: kì trung gian; kì đầu: kì giữa; kì sau: kì cuối lần lượt là:4: 2: 2: 1:1. Tình thời gian của mỗi kì vừa nói trên trong 1 lần nguyên phân

Ân Trần
28 tháng 3 2017 lúc 21:57

a. Ta có: 2n(25-1)=372

=> 2n = 12.

b. 5 lần mất 100 phút

=> 1lần mất 20 phút.

Gọi thời gian của kì trung gian là a, kì đầu là b, kì giữa là c. kì sau là d, kì cuối là e. Ta có:

\(\dfrac{a}{4}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{c}{2}=\dfrac{d}{1}=\dfrac{e}{1}\)

=>\(\dfrac{a+b+c+d+e}{4+2+2+1+1}\)=

Bình luận (0)
Ân Trần
28 tháng 3 2017 lúc 22:02

=>\(\dfrac{a+b+c+d+e}{4+2+2+1+1}=\dfrac{20}{10}\)=2

-Thời gian của kì trung gian =2x4=8

-Thời gian của kì đầu = 2x2=4

-Thời gian của kì giữa = 2x2=4

-Thời gian của kì sau = 2x1=2 -Thời gian của kì cuối = 2x1=2
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thanh Hải
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Triệu Trung Bính
Xem chi tiết
THỊ QUYÊN BÙI
Xem chi tiết
Võ Nguyên Hạo
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Kiệt Trần
Xem chi tiết