Nói và nghe: Giới thiệu các thành viên của tổ, nhóm trang 14

Nguyễn Trần Thành Đạt

Giới thiệu tên nhóm, tổ và từng thành viên trước lớp.