Giá trị pH của các dung dịch axit-bazo

Bách Hoàng Lâm

Dung dịch A hỗn hợp NaOh và Ba(OH)2. Để trung hòa 50ml dung dịch A cần dùng 60ml dung dịch HCl 0.1M. Khi cho 50ml dung dịch A tác dụng với 1 lượng dư Na2CO3 thấy tạo thành 0.197 kết tủa. Tính nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch A. Ai giải giúp em được không

Mysterious Person
10 tháng 7 2018 lúc 20:17

gọi nồng độ mol của \(NaOH\)\(Ba\left(OH\right)_2\) lần lược là : \(a;b\)

ta có : \(\dfrac{NaOH}{0,05a}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{Na^+}{ }\dfrac{+}{ }\dfrac{OH^-}{0,05a}\)

\(\dfrac{Ba\left(OH\right)_2}{0,05b}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{Ba^{2+}}{ }\dfrac{+}{ }\dfrac{2OH^-}{0,1b}\)

\(\dfrac{HCl}{0,006}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{H^+}{0,006}\dfrac{+}{ }\dfrac{Cl^-}{ }\)

\(\Rightarrow\dfrac{H^+}{0,006}\dfrac{+}{ }\dfrac{OH^-}{0,006}\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{H_2O}{ }\) (để trung hòa)

\(\Rightarrow0,05a+0,1b=0,006\)

ta có : \(Na_2CO_3+NaOH\rightarrow khôngphảnứng\)

\(\dfrac{Ba\left(OH\right)_2}{0,001}\dfrac{+}{ }\dfrac{Na_2CO_3}{ }\dfrac{\rightarrow}{ }\dfrac{2NaOH}{ }\dfrac{+}{ }\dfrac{BaCO_3}{0,001}\)

\(\Rightarrow0,05a=0,001\Leftrightarrow a=0,02\left(M\right)\) \(\Rightarrow\) \(b=0,05\)

vậy .....................................................................................................................................

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Đình Trọng
Xem chi tiết
Lê Sĩ Tiến
Xem chi tiết
Khánh Huyền
Xem chi tiết
Long Trần
Xem chi tiết
Hoài Thương
Xem chi tiết
Trương Đình Trọng
Xem chi tiết
Long Trần
Xem chi tiết
Lê Thị Lan Trinh
Xem chi tiết
Trịnh Quốc Tuấn
Xem chi tiết