Chương 6. Hiđrocacbon không no

Nguyễn Thùy Chi

 Đốt cháy hoàn toàn 3 hiđrocacbon X, Y, Z người ta thu được tỉ lệ nH2O : nCO2 lần lượt bằng 0,5 : 1 : 1,5. Vậy X, Y, Z có công thức phân tử là?

 

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Phấn
Xem chi tiết
Văn Truyền
Xem chi tiết
Phuong Thao
Xem chi tiết
Văn Truyền
Xem chi tiết
Ngọc Phấn
Xem chi tiết
Tuệ Nhi
Xem chi tiết
Văn Truyền
Xem chi tiết
Văn Truyền
Xem chi tiết
Phuong Thao
Xem chi tiết