7B. Grammar

Nguyễn Quốc Đạt

Complete the text with the verbs in brackets. Use active or passive verbs, as appropriate.

John Myatt is a British artist. He makes copies of famous works of art, but they

1_________ (not sell) as originals. They 2_________ (paint) with ordinary decorator's paint, and the word 'fake' 3_________

(write) on the back. But it wasn't always like that. In the 1990s, Myatt 4_________ (forge) about 200 paintings. In 1998, he 5_________ (catch) and 6_________ (send) to prison for a year. Since his release from jail, Myatt 7_________ (be) very successful, and his paintings 8_________ (buy) by wealthy people all over the world. He 9_________ (be) now a rich man!

Giải thích:

Vị trí 9: thì hiện tại đơn dạng chủ động: S + Vs/es

Vị trí 1, 2, 3, 8: thì hiện tại đơn dạng bị động: S + am / is / are + V3/ed

Vị trí 4: thì quá khứ đơn dạng chủ động: S + V2/ed

Vị trí 5, 6: thì quá khứ đơn dạng bị động: S + was / were V3/ed

Vị trí 7: thì hiện tại hoàn thành dấu hiệu “since”: S + have / has + V3/ed

Bài hoàn chỉnh

John Myatt is a British artist. He makes copies of famous works of art, but they

1 are not sold (not sell) as originals. They 2 are painted (paint) with ordinary decorator's paint, and the word 'fake' 3 is written (write) on the back. But it wasn't always like that. In the 1990s, Myatt 4 forged (forge) about 200 paintings. In 1998, he 5 was caught (catch) and 6 was sent (send) to prison for a year. Since his release from jail, Myatt 7 has been (be) very successful, and his paintings 8 are bought (buy) by wealthy people all over the world. He 9 is (be) now a rich man!

Tạm dịch

John Myatt là một nghệ sĩ người Anh. Anh ấy sao chép các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nhưng chúng không được bán như bản gốc. Chúng được sơn bằng sơn trang trí thông thường và chữ 'giả' được viết ở mặt sau. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Vào những năm 1990, Myatt làm giả khoảng 200 bức tranh. Năm 1998, anh ta bị bắt và bị tống vào tù một năm. Kể từ khi ra tù, Myatt đã thành công, và những bức tranh của anh ta được mua bởi những người giàu có trên khắp thế giới. Ông bây giờ là một người đàn ông giàu có!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết