Unit 11 : TEST YOURSELF

lương thị hằng

chọn từ phát âm khác

1A health B teacher C meat D seat

2 A show B both Chope D hot

3 A face B cavity C late D cake

4. A check B change C toothache D children

5. A neglect B surgery C again D forget

Hoàng Thị Ngọc Anh
18 tháng 2 2017 lúc 22:51

1A health B teacher C meat D seat

2 A show B both Chope D hot

3 A face B cavity C late D cake

4. A check B change C toothache D children

5. A neglect B surgery C again D forget

Ngan Tran
20 tháng 2 2017 lúc 9:19

1. A

2. A

3. A

4. C

5. A


Các câu hỏi tương tự
Thỏ Tuyết
Xem chi tiết
nguyen thanh
Xem chi tiết
Missing Girl
Xem chi tiết
Bá Minh Tống
Xem chi tiết
Thỏ Tuyết
Xem chi tiết
Nghĩa Gamming
Xem chi tiết
Đỗ Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Missing Girl
Xem chi tiết
Phạm Ánh Ngoc
Xem chi tiết