Bài 9: Công thức hóa học

Nguyễn Linh Linh

Câu hỏi : Hãy tìm nguyên tố trong hợp chất dựa vào tỉ khối trong các trường hợp sau ( tự suy ra cthuc hợp chất) (giải rõ rồi chọn )
1, H/c khí chứa 1 nguyên tử Y liên kết với nguyên tử hidro, có tỉ khối so với heli bằng 4
A. C B. S C. P D. N
2, H/c khí chứa 1 nguyên tử X liên kết với nguyên tử oxi, có tỉ khối so với metan (CH4) bằng 4
A.C B.S C.N D.P
Ai giải giúp em với ạ

Trần Hữu Tuyển
21 tháng 9 2017 lúc 22:03

1.A

NTK của khí=4.4=16

Với 4 nguyên tử H thì Y là C (thỏa mãn)

2.B

NTK cảu khí=16.4=64

Với 2 nguyên tử O thì X là S (thỏa mãn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngu thì chết
Xem chi tiết
Huy Le
Xem chi tiết
Anh Tuan Vo
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Trâm
Xem chi tiết
Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Lê Nguyên
Xem chi tiết
Lê Nguyên
Xem chi tiết
Hương Mai
Xem chi tiết
Đào Phúc Việt
Xem chi tiết