Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Trọng Vũ Nguyễn

6.1: Điều kiện để một vật rắn cân bằng là A. tổng các lực tác dụng vào vật rắn phải bằng không. B. tổng các momen lực tác dụng vào vật rắn, lấy đối với một điểm bất kỳ nào, cũng phải C.Cả AB đúng D.Cả A B C sai


Các câu hỏi tương tự
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
Mot So
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết