Ôn tập cuối năm phần số học

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 24 tháng 4 2017 lúc 13:54

Giải bài 1 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Phan Hoàng Linh Ngọc
Phan Hoàng Linh Ngọc 21 tháng 5 2018 lúc 22:48

a)

a2−b2−4a+4

b)

x2+2x−3

c)

=(2xy-x2-y2)(2xy+x2+y2)

=-(x-y)2(x+y)2

d)

=2(a3-27b3)

=2(a-3b)(a2+3ab+9b2)

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 24 tháng 4 2017 lúc 13:53

Giải bài 2 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy thương tìm được luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

Bình luận (0)
Bastkoo
Bastkoo 24 tháng 4 2017 lúc 11:36

Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Hồng Hạnh pipi
Hồng Hạnh pipi 17 tháng 10 2017 lúc 21:36

Gọi hai số lẻ đó là 2k+1 và 2k+3 (k\(\in\)Z)

Ta có:

(2k+3)\(^2\)- (2k+1)\(^2\)= (2k+3+2k+1)(2k+3-2k-1)

= (4k+4).2

=8.(k+1)

Vì 8\(⋮\)8 \(\Rightarrow\)8.(k+1) \(⋮\)8

\(\Leftrightarrow\) (2k+3)\(^2\)-(2k+1)\(^2\)\(⋮\)8 (đpcm)

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:08

Giải bài 4 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 4 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Butterfly Thủy Thủ
Butterfly Thủy Thủ 26 tháng 4 2017 lúc 20:53

undefinedundefined

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:07

Giải bài 5 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
ngonhuminh
ngonhuminh 25 tháng 4 2017 lúc 16:08

Nhật Linh dòng thứ 2 bạn có thể giải thích cho mình tại sao ?

Trong 3 số hạng số hạng gữa lại mạng (-) khác biệt đến cá biệt so với hai cái còn lại vậy

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:06

Giải bài 6 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (1)
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán Giáo viên 24 tháng 4 2017 lúc 15:56

Biến đổi M về dạng \(M=f\left(x\right)+\dfrac{n}{2x-3}\) như sau:

Cách 1: chia đa thức \(10x^2-7x-5\) cho \(2x-3\) ta được thương là \(5x+4\) dư là 7. Vậy:

\(M=5x+4+\dfrac{7}{2x-3}\)

Cách 2: Biến đổi M như sau:

\(M=\dfrac{10x^2-7x-5}{2x-3}=\dfrac{10x^2-15x+8x-12+7}{2x-3}\)

\(=\dfrac{5x\left(2x-3\right)+4\left(2x-3\right)+7}{2x-3}\)

\(=5x+4+\dfrac{7}{2x-3}\)

Sau đó các bước tiếp theo làm như bạn Nhật Linh.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:06

Giải bài 7 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 24 tháng 4 2017 lúc 11:45

a ) \(\left|2x-3\right|=4\left(1\right)\)

+ ) \(\left|2x-3\right|=2x-3.\)Khi \(2x-3\ge0\Leftrightarrow2x\ge3\Leftrightarrow x\ge\dfrac{3}{2}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow2x-3=4\)

\(\Leftrightarrow2x=7\Leftrightarrow x=\dfrac{7}{2}\) ( thỏa )

+) \(\left|2x-3\right|=-2x+3.\) Khi \(2x-3< 0\Leftrightarrow2x< 3\Leftrightarrow x< \dfrac{3}{2}\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow-2x+3=4\)

\(\Leftrightarrow-2x=1\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}\) ( thỏa )

b ) \(\left|3x-1\right|=3x-1.\)( 2 )

+ )Khi \(3x-1\ge0\Leftrightarrow3x\ge1\Leftrightarrow x\ge\dfrac{1}{3}.\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow3x-1-x=2\)

\(\Leftrightarrow2x=3\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{2}\) ( thỏa )

+ ) \(\left|3x-1\right|=-3x+1.\)Khi \(3x-1< 0\Leftrightarrow3x< 1\Leftrightarrow x< \dfrac{1}{3}.\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow-3x+1-x=0\)

\(\Leftrightarrow-4x=-1\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}\) ( thỏa )

Vậy..........................

Bình luận (0)
Giáo viên Toán
Giáo viên Toán Giáo viên 24 tháng 4 2017 lúc 15:46

a) Cách 1:

\(\left|2x-3\right|=4\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)^2=4^2\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)^2-4^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(2x-3\right)-4\right]\left[\left(2x-3\right)+4\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left[2x-7\right]\left[2x+1\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{7}{2}\\x=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Cách 2:

\(\left|2x-3\right|=4\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-3=4\\2x-3=-4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{7}{2}\\x=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

b) Cách 1: Phương trình tương đương với:

\(\left|3x-1\right|=x+2\)

Xét 2 trường hợp:

+) \(3x-1\ge0\Leftrightarrow x\ge\dfrac{1}{3}\) Phương trình trở thành:

\(3x-1=x+2\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{2}\) (thỏa mãn)

+ ) \(3x-1< 0\Leftrightarrow x< \dfrac{1}{3}\) phương trình trở thành:

\(-3x+1=x+2\)

\(x=-\dfrac{1}{4}\) (thỏa mãn)

Vậy phương trình có 2 nghiệm: \(x=\dfrac{3}{2};x=-\dfrac{1}{4}\)

Cách 2:

Phương trình tương đương với:

\(\left|3x-1\right|=x+2\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2\ge0\\\left(3x-1\right)^2=\left(x+2\right)^2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2\ge0\\\left(3x-1\right)^2-\left(x+2\right)^2=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2\ge0\\\left[\left(3x-1\right)-\left(x+2\right)\right]\left[\left(3x-1\right)+\left(x+2\right)\right]=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2\ge0\\\left[2x-3\right]\left[4x+1\right]=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{3}{2}\\x=-\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Butterfly Thủy Thủ
Butterfly Thủy Thủ 26 tháng 4 2017 lúc 20:42

a, |2x - 3| = 4 (1)

Ta có:

|2x - 3|= {2x - 3 nếu 2x - 3 ≥ 0 => x ≥ 3/2

{ -( 2x - 3) nếu 2x - 3 < 0 => x < 3/2

Ta giải 2 phương trình :

+ x ≥ 3/2

(1) <=> 2x - 3= 4

<=> 2x = 4 + 3

<=> 2x = 7

<=> x = 7/2 ( Thỏa mãn)

+ x< 3/2

(1) <=> -( 2x - 3) = 4

<=> - 2x + 3 = 4

<=> -2x = 4 - 3

<=> -2x = 1

<=> x = -1/2 ( Thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = ( 7/2 ; -1/2).

b, |3x - 1| - x = 2 (2)

Ta có:

|3x - 1| = { 3x - 1 nếu 3x - 1 ≥ 0 => x ≥ 1/3

{ - ( 3x - 1) nếu 3x - 1 < 0 => x < 1/3

Ta giải hai phương trình:

+ x ≥ 1/3

(2) <=> 3x - 1 - x = 2

<=> 3x - x = 2 + 1

<=> 2x = 3

<=> x = 3/2 ( Thỏa mãn )

+ x < 1/3

(2) <=> - ( 3x - 1 ) - x = 2

<=> - 3x + 1 - x = 2

<=> - 3x - x = 2 - 1

<=> - 4x = 1

<=> x = -1/4 ( Thỏa mãn )

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = ( 3/2 ; -1/4)

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 24 tháng 4 2017 lúc 11:48

\(\dfrac{x+2}{98}+\dfrac{x+4}{96}=\dfrac{x+6}{94}+\dfrac{x+8}{92}\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{x+2}{98}+1\right)+\left(\dfrac{x+4}{96}+1\right)=\left(\dfrac{x+6}{94}+1\right)+\left(\dfrac{x+8}{92}+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+100}{98}+\dfrac{x+100}{96}-\dfrac{x+100}{94}+\dfrac{x+100}{92}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+100\right)\left(\dfrac{1}{98}+\dfrac{1}{96}-\dfrac{1}{94}-\dfrac{1}{92}\right)=0\)

Vì : \(\dfrac{1}{98}+\dfrac{1}{96}-\dfrac{1}{94}-\dfrac{1}{92}\ne0\)

\(\Leftrightarrow x+100=0\Leftrightarrow x=-100\)

Vậy ...............

Bình luận (5)
Do Thi Thu Ha
Do Thi Thu Ha 27 tháng 5 2017 lúc 18:46

(x+2/98 +1)+(x+4/96 +1) = (x+6/94 +1)+(x+8/92 +1) x+2+98/98+ x+4+96/96 -x+6+94/94 -x+8+92/92 = 0 x+100/98 +x+100/96- x+100/94- x+100/92= 0 (x +100 ).(1/98 +1/96 -1/94 -1/92 ) = 0 vi` 1/98 >1/94 1/96 >1/92 nen 1/98 +1/96 >1/94 +1/92 hay 1/98 +1/96 -1/94 -1/92 > 0 Do do`: x +100=0 hay x = -100 cac bn thong cam nhe may tinh mk ko viet dau dc hihi

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 24 tháng 4 2017 lúc 12:03

Ôn tập cuối năm phần số học

 
Bình luận (0)
ngonhuminh
ngonhuminh 25 tháng 4 2017 lúc 15:55

Nhật Linh Liệu có cách khác nhẹ nhàng hơn không bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN