Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:44

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

, , ;

Hướng dẫn giải:

; ; .

Bình luận (0)
Võ Thiết Hải Đăng
17 tháng 4 2018 lúc 9:28

Giải bà i 94 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Hải Đăng
28 tháng 4 2018 lúc 9:36

Giải bà i 94 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (2)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:44

95. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

, , .

Hướng dẫn giải.

, , .

Bình luận (0)
Võ Thiết Hải Đăng
17 tháng 4 2018 lúc 9:27

Giải bà i 95 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Hải Đăng
28 tháng 4 2018 lúc 9:35

Giải bà i 95 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:43

96. So sánh các phân số:

.

Hướng dẫn giải.

Ta có ; .

Vì hai số có cùng phần nguyên và nên

hay .

Bình luận (0)
Đồ hút HP ngọc rồng onli...
16 tháng 4 2018 lúc 16:56

Giải bà i 96 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Võ Thiết Hải Đăng
12 tháng 4 2018 lúc 20:23

Giải bà i 96 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:42

97. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

3dm , 85cm , 52mm.

Hương dẫn giải.

3dm = m hay 0,3m.

85cm = m hay 0,85m.

52mm = m hay 0,052m.

Bình luận (0)
Võ Thiết Hải Đăng
17 tháng 4 2018 lúc 9:26

Giải bà i 97 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Hải Đăng
28 tháng 4 2018 lúc 9:35

Giải bà i 97 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:45

98. Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây :

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

- Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Có ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 - 14 tốt nghiệp Tiểu học ;

- Huy động chín mươi sáu phần trăm học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

- Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Hướng dẫn giải.

91% ; 82% ; 96% ; 94%.

Bình luận (0)
Võ Thiết Hải Đăng
17 tháng 4 2018 lúc 9:26

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

- Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 91%. Có ít nhất 82% số trẻ ở độ tuổi 11 - 14 tốt nghiệp Tiểu học;

- Huy động 96% học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

- Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ 94% trở lên.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:46

Khi cộng hai hỗn số 315;223315;223 bạn Cường làm như sau:

315+223=165+83=4815+4015=8815=51315315+223=165+83=4815+4015=8815=51315

a)Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b)Có cách nào tính nhanh hơn không?

Giải

a)Bạn Cường đã đổi hỗn số thành phân số rồi cộng hai phân số, cuối cùng đổi kết quả thành hỗn số.

b)Có thể cộng hai phần nguyên với nhau, hai phần phân số với nhau:

Tổng hai phần nguyên là: 3 + 2 = 5.

Tổng hai phần phân số là : 15+23=3+1015=131515+23=3+1015=1315

Vậy 315+223=51315315+223=51315.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Trường Sơn
17 tháng 4 2017 lúc 13:57

a) Bạn Cường đã đổi tất cả các hỗn số ra phân số rồi cộng chúng lại.

b) Cách nhanh hơn:

\(3\dfrac{1}{5}+2\dfrac{2}{3}=\left(3+2\right)+\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{3}\right)\)

=5+\(\dfrac{13}{15}\)

=\(5\dfrac{13}{15}\)

Bình luận (0)
My
15 tháng 11 lúc 8:13
Là 5 13/15
Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:48

ính giá trị của các biểu thức sau:

A=827−(349+427)A=827−(349+427)

B=(1029+235)−629B=(1029+235)−629

Giải:

A=827−(349+427)A=827−(349+427)

=587−(319+307)=58−307−319=4−319=587−(319+307)=58−307−319=4−319

= 36−319=5936−319=59

B=(1029+235)−629B=(1029+235)−629

=1029−629+235=4+235=635

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:49

ính giá trị của các biểu thức sau:

A
=
8
2
7

(
3
4
9
+
4
2
7
)
A=827−(349+427)

B
=
(
10
2
9
+
2
3
5
)

6
2
9
B=(1029+235)−629

Giải:

A
=
8
2
7

(
3
4
9
+
4
2
7
)
A=827−(349+427)


=
58
7

(
31
9
+
30
7
)
=
58

30
7

31
9
=
4

31
9
=587−(319+307)=58−307−319=4−319

=
36

31
9
=
5
9
36−319=59

B
=
(
10
2
9
+
2
3
5
)

6
2
9
B=(1029+235)−629


=
10
2
9

6
2
9
+
2
3
5
=
4
+
2
3
5
=
6
3
5

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-100-trang-47-sgk-toan-6-tap-2-c41a24737.html#ixzz4eUGN0ooE

Bình luận (0)
thám tử
22 tháng 4 2017 lúc 19:40

\(8\dfrac{2}{7}-\left(3\dfrac{4}{9}+4\dfrac{2}{7}\right)\)

=\(8\dfrac{2}{7}-3\dfrac{4}{9}-4\dfrac{2}{7}\)

=\(\left(8\dfrac{2}{7}-4\dfrac{2}{7}\right)-3\dfrac{4}{9}\)

= 4 - \(3\dfrac{4}{9}\)

= \(3\dfrac{9}{9}-3\dfrac{4}{9}\)

= \(3\dfrac{5}{9}\)

Bình luận (0)
Quang Duy
17 tháng 4 2017 lúc 13:51

Giải bài 101 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:52

hực hiện phép nhân hoặc phép chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

a) 512.334512.334 b) 613:429613:429

Giải

a) 512.334=112.154=1658;512.334=112.154=1658;

b) 6{1 \over 3}:4{2 \over 9} = {{19} \over 3}:{{38} \over 9} = {{19} \over 3}.{9 \over {38}} = {3 \over 2}\)

Lưu ý: Khi cộng hai hỗn số ta có thể cộng phần nguyên với nhau, phần phân số với nhau. Nhưng nhân (hoặc chia) hai hỗn số ta không thể nhân (hoặc chia) phần nguyên với nhau và phần phân số với nhau.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Trường Sơn
17 tháng 4 2017 lúc 14:25

a) \(5\dfrac{1}{2}.3\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{2}.\dfrac{15}{4}\)

=\(\dfrac{165}{8}\)

=\(20\dfrac{5}{8}\)

b) \(6\dfrac{1}{3}:4\dfrac{2}{9}=\dfrac{19}{3}:\dfrac{38}{9}\)

=\(\dfrac{19}{3}.\dfrac{9}{38}\)

=\(\dfrac{3}{2}=1\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Quang Duy
17 tháng 4 2017 lúc 13:50

a) Bạn Cường đã viết hỗn số dưới dạng phân số rồi cộng

b) Cách khác để tính nhanh hơn như sau:

dap an bai 99

Bình luận (1)
Võ Thiết Hải Đăng
12 tháng 4 2018 lúc 20:21

Giải bà i 102 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Đồ hút HP ngọc rồng onli...
16 tháng 4 2018 lúc 16:54

Giải bà i 102 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Đồ hút HP ngọc rồng onli...
16 tháng 4 2018 lúc 16:53

Giải bà i 103 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
17 tháng 4 2017 lúc 13:53

a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74;

102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Hãy giải thích tại sao lại làm như vậy?

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Hướng dẫn làm bài

0,5=120,5=12 nên khi chia 1 số a cho 0,5 tức là nhân a với số nghịch đảo của 1212

a) a:0,5=a:12=a.21=a.2a:0,5=a:12=a.21=a.2

b) Chia 1 số a cho 0,25=25100=140,25=25100=14 tức là nhân a với 4

a:0,25=a:14=a.41=a.4a:0,25=a:14=a.41=a.4

Ví dụ: 7 : 0,25 = 7. 4 = 28.

Khi chia một số a cho 0,125=1251000=180,125=1251000=18 ta được: a:0,125=a:18=a.8a:0,125=a:18=a.8 .

Vậy khi chia một số cho 0,125 ta chỉ việc nhân số đố với 8.

Ví dụ: 23 : 0,125 = 23 . 8 = 184

Bình luận (1)
Võ Thiết Hải Đăng
12 tháng 4 2018 lúc 20:19

Giải bà i 103 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)