Bài 1. Đo độ dài

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn 29 tháng 3 2017 lúc 19:12

1, 1 m = 10 dm.

2, 1m = 100 cm.

3, 1 cm = 10 mm.

4, 1 km = 1000 m.

CHÚC BN HỌC GIỎI!!! ^-^

Nếu bn muốn kiểm tra lại thì lấy máy tính ra mà gõ nhé bn Sách Giáo Khoa!!!okokok

Bình luận (0)
Thân Thái Sơn
Thân Thái Sơn 30 tháng 3 2017 lúc 21:25

1m = 10 dm

1m = 100 cm

1cm = 10 mm

1km = 1000 m

Bình luận (0)
Phùng Thị Ánh Linh
Phùng Thị Ánh Linh 31 tháng 3 2017 lúc 21:17

1m = (1)10 dm ; 1m = (2) 100 cm

1 cm = (3) 100 mm ; 1 km = (4) 1000 mm

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Trâm
Nguyễn Phương Trâm 30 tháng 3 2017 lúc 16:44

Hãy ước lượng độ dài 1 m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không ?

=> Ước lượng độ dài l m trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng đế kiếm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bình luận (0)
Mai Hà Chi
Mai Hà Chi 30 tháng 3 2017 lúc 22:24

Ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bình luận (0)
quý mai văn
quý mai văn 31 tháng 3 2017 lúc 8:29

Để có độ dài ước lượng của chiếc bàn 1 m ta làm các bước sau:

b1: đo độ dài 1 sải tay của bạn

b2: chia độ dài chiếc bàn cho độ dài sải tay

b3: kết quả vừa lấy được chính là số lần đo bàn tay lên chiếc bàn.

Bình luận (0)
hậu duệ anhxtanh
hậu duệ anhxtanh 31 tháng 3 2017 lúc 10:00

+ước lượng độ dài gang tay em là 18cm

+ dùng thước kiểm tra gần đúng là 17,5cm

Bình luận (1)
Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 31 tháng 3 2017 lúc 10:12

Ước lượng của em là 15cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em thì chỉ gần đúng so với khi ước lượng. Độ chính xác 13,5cm

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:12

Ước lượng gang tay của em khoảng 15cm, em dùng thước có chia khoảng kiểm tra gang tay của em là 16cm.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:27

Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn);

Học sinh (HS) dùng thước kẻ;

Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Nguyễn Bình Phương Nhi
Nguyễn Bình Phương Nhi 31 tháng 3 2017 lúc 10:44

-Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

-Học sinh (HS) dùng thước kẻ.

-Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Phạm Gia Huy
Phạm Gia Huy 31 tháng 3 2017 lúc 10:48

Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn); học sinh (HS) dùng thước kẻ; người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:24

- ĐCNN thước em dùng là 1mm.

- GHĐ thước em dùng khoảng 20cm

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:24

Lưu ý: giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

Độ chia nhỏ nhất là số đơn vị giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

- ĐCNN thước em dùng là 1mm.

- GHĐ thước em dùng khoảng 20cm

Bình luận (0)
Lê Thái Khả Hân
Lê Thái Khả Hân 31 tháng 3 2017 lúc 13:55

GHĐ của một thước đo mà em có là: 15 cm

ĐCNN của một thước đo mà em có là: 1 mm

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:25

a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

c) Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:25

6. Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

- Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 mm.

- Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo.

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Bài giải:

a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

c) Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mỹ Lài
Nguyễn Thị Mỹ Lài 31 tháng 3 2017 lúc 20:50

a)Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1mm.

b)Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

c)Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:26

Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:26

Thợ may dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 31 tháng 3 2017 lúc 10:26

Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.

Bình luận (0)
Dương Hoàng Minh
Dương Hoàng Minh 3 tháng 4 2017 lúc 14:54

độ dài ước lượng mang tính chất chủ quan do chính người tạo ra. còn kết quả thực tế là đã qua kiểm định đo đạc bằng các thiết bị chuẩn.

Bình luận (0)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
Nguyễn Lưu Vũ Quang 5 tháng 4 2017 lúc 5:35

Độ dài ước lượng mang tính chất chủ quan do chính người tạo ra, còn kết quả thực tế là đã qua kiểm định đo đạc bằng các thiết bị chuẩn.

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 6 tháng 4 2017 lúc 17:18

độ dài ước lượng mang tính chất chủ quan do chính người tạo ra ,còn kết quả thực tế là đã qua kiểm định đo đạc bằng thiết bị chuẩn

Bình luận (0)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
Nguyễn Lưu Vũ Quang 5 tháng 4 2017 lúc 5:33

Trong hai thước đã cho (thước dây và thước kẻ), chọn thước dây để đo chiều dài bàn học, vì chỉ phải đi 1 hoặc 2 lần ; chọn thước kẻ để đo chiều dày SGK Vật lí 6, vì thước kẻ có ĐCNN (1mm) nhỏ hơn so với ĐCNN của thước dây (0,5cm), khi đó sẽ cho kết quả đo chính xác hơn.

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 6 tháng 4 2017 lúc 17:16

Trong 2 thước đã cho (thước dây và thước kẻ), chọn thước dây để đo chiều dài bàn học vì chính chỉ phải đi 1 hoặc 2 lần, chọn thước kẻ để đo chiều dày SGK vật lí 6, vì thước kẻ có ĐCNN(1mm) nhỏ hơn so với ĐCNN của thước dây (0,5cm), khi đó sẽ cho kết quả đo chính xác hơn.

Bình luận (0)
lehieu
lehieu 17 tháng 11 2017 lúc 21:30

Trong 2 thước đã cho (thước dây và thước kẻ), chọn thước dây để đo chiều dài bàn học, vì chỉ phải đi 1 hoặc 2 lần; chọn thước kẻ để đo chiều dày SGK Vật lý 6, vì thước kẻ có ĐCNN (1 mm) nhỏ hơn so với ĐCNN của thước dây (0,5 cm), khi đó sẽ cho kết quả đo chính xác hơn.

Bình luận (0)
Totoro
Totoro 3 tháng 4 2017 lúc 14:17

Em đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước

Bình luận (0)
Sagittarius
Sagittarius 4 tháng 4 2017 lúc 19:57

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật

Bình luận (2)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
Nguyễn Lưu Vũ Quang 5 tháng 4 2017 lúc 5:30

Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu kia của vật.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN