Bài toán tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

1. Giao thoa sóng 

 • Để đơn giản bài toán, chọn hai nguồn sóng \(S_{1},S_{2}\) có cùng biên độ, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là

         \(u_{s_1}=a\cos(2\pi ft+\varphi_1)\\ u_{s_2}=a\cos(2\pi ft+\varphi_2)\)

       Sóng truyền từ nguồn S1 đến M là      

             S S 1 2 M d 1 d 2                                          

          \(u_{1M}=a\cos(2\pi (ft-\frac{d_1}{\lambda})+\varphi_1)\)

          \(u_{2M}=a\cos(2\pi (ft-\frac{d_2}{\lambda})+\varphi_2)\)

     Dao động của phần tử tại M là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nên

          \(u_{M}=u_{1M}+u_{2M}= a.\cos(2\pi (ft-\frac{d_1}{\lambda})+\varphi_1)+a\cos(2\pi (ft-\frac{d_2}{\lambda})+\varphi_2)\\ \)

    \( \Rightarrow u_M = 2a\cos(\frac{\pi(d_2-d_1)}{\lambda}+\frac{\triangle\varphi}{2})\cos(2\pi ft - \pi\frac{d_2+d_1}{\lambda}+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}).(1)\)

     Như vậy tổng quát

 • Biên độ dao động tại M là

                 \( A_M = |2a\cos\pi(\frac{d_2-d_1}{\lambda}-\frac{\triangle\varphi}{2\pi})|.(2)\)

 • Điều kiện để tại M dao động với biên độ cực đại

                 \(d_2-d_1=(k+\frac{\triangle\varphi}{2\pi})\lambda.(3)\)      

 • Điều kiện để tại M dao động với biên độ cực tiểu

               \(d_2-d_1=(2k+1+\frac{\triangle\varphi}{\pi})\frac{\lambda}{2}.(4)\)

        Trong đó: \(\triangle\varphi = \varphi_2-\varphi_1\) là độ lệch pha giữa hai nguồn sóng S1 và S2.    

2. Phương trình sóng tại một số điểm đặc biệt

             M M S S 1 2 I 1 1 2 2 d d d' d'

  a, Phương trình sóng tại trung điểm I của đoạn nối hai nguồn, và điểm M bất kì nằm trên đường trung trực S1S2

     Xét hai nguồn cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha Δφ giống như mục 1.  

     Sử dụng phương trình (1). Khi đó phương trình sóng của 

 • trung điểm I của đoạn nối hai nguồn S1S2 có  \(d_2'=d_1'= \frac{S_1S_2}{2}\) là 

                     \( u_I = 2a\cos\frac{\triangle\varphi}{2}\cos(2\pi ft - \pi\frac{2d_1'}{\lambda}+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}).(5)\)

 • điểm M bất kỳ nằm trên đường trung trực của S1S2 có \(d_2=d_1\) là

                    \( u_M = 2a\cos\frac{\triangle\varphi}{2}\cos(2\pi ft - \pi\frac{2d_1}{\lambda}+\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}).(6)\)

 • Độ lệch pha giữa hai điểm I và M là

                     \(\Delta \varphi = \varphi_I-\varphi_M= 2\pi\frac{d_1-d_1'}{\lambda} .\ \ (7)\)

b, Bài toán liên quan đến tìm số điểm dao động cùng pha, ngược pha, vuông pha với trung điểm I của S1S2 trong đoạn HI.

           S S 1 2 M I d 1 d 2 H d' d' 1 2          

       Lấy điểm \(M \in HI \).

        Do \(M \in HI \),  điểm M chạy trên đoạn HI

                                Nếu  \(M \equiv I => d_1 -d_1^{'}= 0.\)

                                Nếu  \(M \equiv H => d_1 -d_1^{'}= HS_1 - IS_1.\)

                               => \(0 \leq d_1 -d_1' \leq HS_1-IS_1.(8)\)

 •  Hai điểm I và M cùng pha, sử dụng phương trình (7)

                                \(\Delta \varphi = 2\pi\frac{d_1-d_1'}{\lambda} = k2\pi.\ \ (9)\)

                                      <=> \(d_1-d_1'= k\lambda. \) 

       Từ phương trình (8), số điểm dao động cùng pha với điểm I trong đoạn HI cũng là số giá trị của k thỏa mãn    

                                 \(0 \leq k \lambda \leq HS_1-IS_1. (10)\)

 • Hai điểm I và M ngược pha

                              \(\Delta \varphi = 2\pi\frac{d_1-d_1'}{\lambda} = (2k+1)\pi.\ \ (11)\)

          ,                         <=>  \(d_1-d_1'= (2k+1)\frac{\lambda}{2}. \)

        Thay vào phương trình (8), số điểm dao động ngược pha với điểm I trong đoạn HI (số giá trị của k) thỏa mãn 

                                \(0 \leq (2k+1) \frac{\lambda}{2} \leq HS_1-IS_1. (12)\)

 •  Hai điểm I và M vuông pha       

                             \(\Delta \varphi = 2\pi\frac{d_1-d_1'}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}.\ \ (13)\)            

                                  <=> \(d_1-d_1'= (2k+1)\frac{\lambda}{4}. \)

        Thay vào phương trình (8), số điểm dao động vuông pha với điểm I trong đoạn HI (số giá trị k) thỏa mãn

                              \(0 \leq(2 k+1 )\frac{\lambda}{4} \leq HS_1-IS_1. (14)\)

      Chú ý: các phương trình (10), (12), (14) có dấu \("\leq"\) khi câu hỏi trong đoạn HI, lấy dấu " < " khi câu hỏi trong khoảng HI.

3. Tìm số vân dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

a, Số vân dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn

 • Số vân dao động cực đại trong đoạn nối hai nguồn (số giá trị \(k\) thỏa mãn), từ phương trình (3)

                          \(-S_1S_2 < d_2-d_1=(k+\frac{\triangle\varphi}{2\pi})\lambda < S_1S_2.(15)\)

 • Số vân dao động cực tiểu trong đoạn nối hai nguồn, từ phương trình (4)

                          \(-S_1S_2 < d_2-d_1=(2k+1+\frac{\triangle\varphi}{\pi})\frac{\lambda}{2} < S_1S_2.(16)\)

     Chú ý: Trong phương trình (15) và (16) thì không có dấu \("\leq"\) kể cả câu hỏi trên đoạn nối hai nguồn. Không tính hai điểm Svà         S2. Vì hai điểm Svà S2 là hai nguồn, điểm chịu tác động của lực cưỡng bức bên ngoài. 

b, Số vân dao động cực đại, cực tiểu không phải trên đoạn thằng nối hai nguồn

 • Tìm số vân dao động cực đại, cực tiểu trong đoạn MN như hình vẽ

                                 P d S S N M d 1 1 2 2

         Xét điểm P bất kì cách hai nguồn \(d_1,d_2\).

         Điểm P chạy từ M đến N, nếu \(P \equiv M => d_1 = MS_1;d_2 = MS_2 \)

                                                                        \(=> d_2 -d_1= MS_2-MS_1\)

                                                   nếu \(P \equiv N => d_1 = NS_1;d_2 = NS_2 \)

                                                                        \(=> d_2 -d_1= NS_2-NS_1\)

         Giả sử \(MS_2-MS_1 > NS_2-NS_1\) (tùy vào số liệu bài cho)

         Điểm P là cực đại giao thoa ,kết hợp với phương trình (3)

                             \(NS_2-NS_1 \leq d_2-d_1 = (k+\frac{\Delta \varphi}{2\pi})\lambda \leq MS_2-MS_1.(17)\).

         Điểm P là cực tiểu giao thoa,kết hợp phương trình (4) 

                            \(NS_2-NS_1 \leq d_2-d_1 = (2k+1+\frac{\Delta \varphi}{\pi})\lambda \leq MS_2-MS_1.(18)\)

c, Tìm số vân dao động cực đại trên đường tròn có tâm là trung điểm O của \(S_{1},S_{2}\).

 • Đường tròn tâm O có bán kính (\(R< S_1S_2\))
  • Nếu \(R = k.\frac{\lambda}{2},(k\in N) , \ \ (19)\) thì số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm O là
   • Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là \(N = 2k.\)
  • Nếu \(R\) không chia hết cho \(\frac{\lambda}{2}\) thì số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm O thỏa mãn
   • Bước 1: tìm các giá trị k thỏa mãn: \(-2R \leq (k+\frac{\Delta \varphi}{2\pi})\lambda \leq 2R.(20)\)
   • Bước 2: Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là \(N = 2k.\)
 • Đường tròn tâm O có bán kính (\(R> S_1S_2\))
  • Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm O thỏa mãn
   • Bước 1: tìm k thỏa mãn :  \(-S_1S_2 \leq (k+\frac{\Delta \varphi}{2\pi}) \lambda \leq S_1S_2.(21)\)
   • Bước 2: Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là \(N = 2k.\)

Chú ý: Công thức (19) áp dụng cho trường hợp hai nguồn cùng pha.

            Công thức (20), (21) áp dụng cho hai nguồn có độ lệch pha bất kì \(\Delta \varphi \).

 

 

 

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...