Sư phân hóa lãnh thổ

Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 18 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp)

Bài 19 : Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở trung du miền núi Bắc Bộ

Bài 20 : Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 21 : Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 22 : Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số sản lượng lương thực theo đầu người

Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 25 : Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 26 : Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 27 : Thực hành kinh tế biển Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 28 : Vùng Tây Nguyên

Bài 29 : Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Bài 30 : Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm

Ôn tập học kì I

Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 9

Bài 31 : Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 34 : Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bảng số liệu

Bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bài 37 : Thực hành vẽ và phân tích biểu đổ về tình hình phát triển của ngành thủy hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì II - Địa lí 9

Bài 38 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Bài 39 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo (tiếp theo)

Bài 40 : Thực hành về vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Đề kiểm tra cuối học kì II - Địa lí 9


Tính năng này đang được xây dựng...