Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học