1. Cách nhập vào mã LaTex

Ngoài cách gõ công thức toán trực quan, ta còn có thể sử dụng mã LaTex để hiển thị.

Để nhập vào mã LaTex, bạn click vào biểu tượng TeX trên thanh công cụ.

Nhập vào mã LaTex

Khi đó, một cửa sổ hiện lên, bạn nhập vào mã LaTex. Khi nhập vào mã LaTex thì công thức được hiển thị luôn bên dưới để bạn tiện theo dõi.

2. Một số lệnh LaTex hay dùng

Mã LaTex Công thức toán tương ứng Minh họa
(cơ số)^{số mũ} $(\text{cơ số})^{\text{số mũ}}$ $(a)^{b}$
x_{chỉ số dưới} $x_{\text{chỉ số dưới}}$ $x_{2}$
\sqrt{biểu thức dưới căn} $\sqrt{\text{biểu thức dưới căn}}$ $\sqrt{x}$
\sqrt[bậc n]{biểu thức dưới căn} $\sqrt[\text{bậc n}]{\text{biểu thức dưới căn}}$ $\sqrt[n]{x}$
\dfrac{tử số}{mẫu số} $\dfrac{\text{tử số}}{\text{mẫu số}}$ $\dfrac{a}{b}$
\sin (biểu thức) $\sin (\text{biểu thức})$ $\sin (x)$
\cos (biểu thức) $\cos (\text{biểu thức})$ $\cos (x)$
\tan (biểu thức) $\tan (\text{biểu thức})$ $\tan (x)$
\cot (biểu thức) $\cot (\text{biểu thức})$ $\cot (x)$
\log_{cơ số} (biểu thức) $\log_{\text{cơ số}} (\text{biểu thức})$ $\log_{a} (x)$
\ln (biểu thức) $\ln (\text{biểu thức})$ $\ln (x)$
\int_{cận dưới}^{cận trên}f(x)dx $\int_{\text{cận dưới}}^{\text{cận trên}}f(x)dx$ $\int_{a}^{b}(x^2+x)dx$
\rightarrow  $\rightarrow $ $(*)\rightarrow (**)$
\Rightarrow  $\Rightarrow $ $(*)\Rightarrow (**)$
\Leftrightarrow  $\Leftrightarrow $ $(*)\Leftrightarrow (**)$

\begin{cases}
Phương trình (1)\\
Phương trình (2)
\end{cases}
 

$\begin{cases}\text{Phương trình (1)}\\\text{Phương trình (2)}\end{cases} $ $\begin{cases}2x+y=1\\ x-y=2\end{cases} $

\left[\begin{array}{}
Biểu thức (1)\\
Biểu thức (2)
\end{array} \right.

$\left[\begin{array}{}\text{Biểu thức (1)}\\ \text{Biểu thức (2)}\end{array}\right.$ $\left[\begin{array}{}x_1=2\\ x_2=6\end{array}\right.$
\lim\limits_{x\to a} f(x)=L  $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L $ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)}{x}=1 $
\overline{z}  $\overline{z} $ $\overline{z+z'} $
\widehat{MNP} $\widehat{MNP}$ $\widehat{MNP}$

3. Lưu ý

Ngoài cách click vào biểu tượng TeX trên thanh công cụ để nhập vào mã LaTex, bạn có thể nhập trực tiếp mã LaTex trong phần soạn thảo nội dung bằng cách đặt trong cặp dấu $.

Ví dụ: $\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ sẽ được hiển thị $\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

Xêm thêm các mã LaTex khác tại đây: LaTeX/Mathematics - Wikibooks, open books for an open world