Unit 11: NATIONAL PARKS

Unit 11: NATIONAL PARKS

 

Conditional sentence type 3:

Ex1: Nam didn’t study hard, so he failed the exam.

=> If Nam had studied hard, he wouldn’t have failed the exam.

                            VED                                            V­ED

Ex2: We didn’t go on hoilday because we didn’t have enough money.

=> If we had had enough money, we would have gone on holiday.

                      V3                                                        V3

Ex3: Nam didn’t go to school yesterday. He didn’t meet me.

=> If Nam had gone to school yesterday, he would have met me.

                           V3                                                              V3

* Form:               If clause

             Main clause

 

IF +  S  + HAD  +  V3/ ED +…

 

         would

S  +   could    + have  +  V3 / ED +..

         should

 

* Usage: Dùng để diển tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ

* Note: Ta có thể thay thế UNLESS = IF ……. NOT

 

Vocabulary

1. locate (v) [lou'keit] xác định, nằm ở           

2. south west (n) ['sauθ'west] phía tây nam

3. establish (v) [is'tæbli∫] lập, thành lập         

4. rainforest (n) [rein,'fɔrist] rừng mưa nhiệt đới

5. butterfly (n) ['bʌtəflai] con bướm               

6. cave (n) [keiv] hang động

7. hike (v) [haik] đi bộ đường dài                   

8. over (a) ['ouvə] qua , hết

9. dependent upon (a)[di'pendənt, ə'pɔn] phụ thuộc vào        

10. survival (n) [sə'vaivl] sự sống sót, tồn tại

11. release (v) [ri'li:s] phóng thích, thả           

12. orphan (v) ['ɔ:fən] ( làm cho ) mồ côi

13. orphanage (n) ['ɔ:fənidʒ] trại mồ côi         

14. abandon (v) [ə'bændən] bỏ rơi, từ bỏ

15. take care [keə] of (v) chăm sóc ( take-took-taken)

16. wilderness (n) ['wildənis]  vùng hoang vu.

17. sub-tropical (a) [sʌb, 'trɔpikl] bán nhiệt đới  

18. recognise (v) ['rekəgnaiz] nhận ra

19. habit (n) ['hæbit] thói quen                       

20. southeastern (a) [sauθ, 'i:stən] về phía đông nam

21. temperate (a) ['tempərət] ôn hòa              

22. plant (n) [plɑ:nt] thực vật

23. toxic (a) ['tɔksik] độc                                

24. chemical (n) ['kemikl] chất hóa học

25. contamination (n) [kən,tæmi'nei∫n] sự ô nhiễm       

26. organization (n) [,ɔ:gənai'zei∫n] sự tổ chức

27. intend (v) [in'tend] dự định                       

28. exist (v) [ig'zist] tồn tại

29. pollute (v) [pə'lu:t] làm ô nhiễm               

30. suitable (a) ['su:təbl] (for sb/ sth) thích hợp

31. go on an excursion (exp.) đi tham quan   

32. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến tham quan

33. disaster (n) [di'zɑ:stə] tai họa, thảm họa   

34. unfortunately (adv) [ʌn'fɔ:t∫ənitli] không may

35. turn out (v) [tə:n, aut] thành ra, hóa ra    

36. combine (v) kɔm'bain] kết hợp

37. coach (n) [kout∫] xe đò, xe ngựa               

38. get a fine (exp.) bị phạt tiền ( get-got-got)

39. food poisoning ['pɔizəniη] (n) ngộ độc thức ăn      

40. raincoat (n) ['reinkout] áo mưa

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...