Unit 11: NATIONAL PARKS

Học ngoại ngữ trực tuyến

Unit 11: NATIONAL PARKS

 

Conditional sentence type 3:

Ex1: Nam didn’t study hard, so he failed the exam.

=> If Nam had studied hard, he wouldn’t have failed the exam.

                            VED                                            V­ED

Ex2: We didn’t go on hoilday because we didn’t have enough money.

=> If we had had enough money, we would have gone on holiday.

                      V3                                                        V3

Ex3: Nam didn’t go to school yesterday. He didn’t meet me.

=> If Nam had gone to school yesterday, he would have met me.

                           V3                                                              V3

* Form:               If clause

             Main clause

 

IF +  S  + HAD  +  V3/ ED +…

 

         would

S  +   could    + have  +  V3 / ED +..

         should

 

* Usage: Dùng để diển tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ

* Note: Ta có thể thay thế UNLESS = IF ……. NOT

 

Vocabulary

1. locate (v) [lou'keit] xác định, nằm ở           

2. south west (n) ['sauθ'west] phía tây nam

3. establish (v) [is'tæbli∫] lập, thành lập         

4. rainforest (n) [rein,'fɔrist] rừng mưa nhiệt đới

5. butterfly (n) ['bʌtəflai] con bướm               

6. cave (n) [keiv] hang động

7. hike (v) [haik] đi bộ đường dài                   

8. over (a) ['ouvə] qua , hết

9. dependent upon (a)[di'pendənt, ə'pɔn] phụ thuộc vào        

10. survival (n) [sə'vaivl] sự sống sót, tồn tại

11. release (v) [ri'li:s] phóng thích, thả           

12. orphan (v) ['ɔ:fən] ( làm cho ) mồ côi

13. orphanage (n) ['ɔ:fənidʒ] trại mồ côi         

14. abandon (v) [ə'bændən] bỏ rơi, từ bỏ

15. take care [keə] of (v) chăm sóc ( take-took-taken)

16. wilderness (n) ['wildənis]  vùng hoang vu.

17. sub-tropical (a) [sʌb, 'trɔpikl] bán nhiệt đới  

18. recognise (v) ['rekəgnaiz] nhận ra

19. habit (n) ['hæbit] thói quen                       

20. southeastern (a) [sauθ, 'i:stən] về phía đông nam

21. temperate (a) ['tempərət] ôn hòa              

22. plant (n) [plɑ:nt] thực vật

23. toxic (a) ['tɔksik] độc                                

24. chemical (n) ['kemikl] chất hóa học

25. contamination (n) [kən,tæmi'nei∫n] sự ô nhiễm       

26. organization (n) [,ɔ:gənai'zei∫n] sự tổ chức

27. intend (v) [in'tend] dự định                       

28. exist (v) [ig'zist] tồn tại

29. pollute (v) [pə'lu:t] làm ô nhiễm               

30. suitable (a) ['su:təbl] (for sb/ sth) thích hợp

31. go on an excursion (exp.) đi tham quan   

32. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến tham quan

33. disaster (n) [di'zɑ:stə] tai họa, thảm họa   

34. unfortunately (adv) [ʌn'fɔ:t∫ənitli] không may

35. turn out (v) [tə:n, aut] thành ra, hóa ra    

36. combine (v) kɔm'bain] kết hợp

37. coach (n) [kout∫] xe đò, xe ngựa               

38. get a fine (exp.) bị phạt tiền ( get-got-got)

39. food poisoning ['pɔizəniη] (n) ngộ độc thức ăn      

40. raincoat (n) ['reinkout] áo mưa

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...