Tổng hợp lực

1. Lực. Cân bằng lực

 a. Lực: là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc hoặc làm cho vật biến dạng.

 b. Các lực cân bằng: Là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

  - Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

  - Đơn vị của lực là niutơn (N).

2. Tổng hợp lực

a. Định nghĩa: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

b. Qui tắc hình bình hành

               Quy tắc hình bình hành
  Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng.   

               \(\overset{\to }{\mathop{F}}\,=\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,+\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\)

3. Điều kiện cân bằng của chất điểm

- Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

\(\overset{\to }{\mathop{F}}\,=\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,+\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\,+...+\overset{\to }{\mathop{{{F}_{n}}}}\,=\vec{0}\)

4. Phân tích lực

a. Định nghĩa

  Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

  Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

b. Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước

* Phân tích lực trong hệ tọa độ Oxy.

Cho lực \(\overrightarrow{F}\) hợp với trục Ox một góc \(\alpha \) thì ta các lực thành phần của F trên Ox và Oy là :

       \( \begin{cases} F_x=F.\cos \alpha\\ F_y=F.\sin\alpha \end{cases}\)

* Lưu ý:  trong bài toán có nhiều lực cùng tác dụng lên một vật ta phân tích từng lực này theo các trục tọa độ.

+ Tổng các lực trên phương Ox sẽ quyết định tính chất chuyển động của vật trên phương Ox

+ Tổng các lực trên phương Oy sẽ quyết định tính chất chuyển động của vật trên phương Oy

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...