My class

Unit 4: Big and small - My class

1. Mục tiêu

- Học sinh hỏi đáp được về trường lớp (khối, lớp, số, tầng) của Phong, Thu và của bản thân. 

2. Từ vựng

- Dạy mới số thứ tự từ từ số thứ nhất đến số thứ mười (1-10th)

- Từ vựng  : to have, grade, class, floor.

- Ôn tập về tính từ sở hữu: my, your, his, her 

3. Ngôn ngữ cần đạt

- Các câu hỏi đặc biệt về khối, lớp, tầng: which, where...?

- Câu hỏi how was ... does ... have

*  Đối với các câu hỏi "which" giáo viên không cần đi sâu giải thích chỉ tiết cách dùng của từ "which", hoặc như câu hỏi "how many ... does ... have". Học sinh chỉ cần học thuộc và chuyển đổi thành thạo với các tính từ sở hữu.

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...