Chủ đề. Kim loại kiềm - kiềm thổ và các hợp chất của chúng

1.Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ

KL Kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs (kiểu mạng: lập phương tâm khối).

Kiểm thổ: Be, Mg, (Lục phương), Ca, Sr, (Lập phương tâm diện), Ba (tâm khối).

a) M + H2O \(\rightarrow\) OH- (trừ Be, Mg chỉ t/d với nước nóng).

M + nHOH \(\rightarrow\)M(OH)n + n/2H2

VD: Na + HOH \(\rightarrow\) NaOH + 1/2H2 => nNa = 2nH2

Hoặc: Ba + HOH \(\rightarrow\) Ba(OH)2 + H2 =>nBa = nH2

b) M + muối\(\rightarrow\) hiđroxit¯ + H

Vd: 2Na + CuSO4 + H2O \(\rightarrow\) Cu(OH)2 + Na2SO4 + 1/2H2­

c) M + axit H+

* Với (HCl, H2SO4 loãng) \(\rightarrow\) H2

Vd: K + H+ \(\rightarrow\) K+ + 1/2H2

* Với HNO3 loãng, H2SO4 đặc, nóng + Kiềm thổ \(\rightarrow\) NH4NO3, H2S

Vd: 4Mg + 10H+ + NO3- \(\rightarrow\) 4Mg2+ + NH4+ + 3H2O

            4Mg + 5H2SO4 \(\rightarrow\)4MgSO4 + H2S + 4H2O

d) M + phi kim (O2, Cl2)\(\rightarrow\) oxit KL hoặc muối MCl n.

Vd: Na + O2 \(\rightarrow\) Na2O; hoặc Na + O2 \(\rightarrow\) Na2O2

2K + Cl2 \(\rightarrow\)2KCl.

e) Điện phân nóng chảy muối clorua \(\rightarrow\) M + Cl2

Vd: NaCl \(\rightarrow\) Na + 1/2Cl2.

2. Oxit KL kiềm, kiềm thổ + H2O

a. M2On + HOH\(\rightarrow\) OH-

Vd: CaO + HOH \(\rightarrow\) Ca(OH)2

b. M2On + H+ \(\rightarrow\) muối + nước

Vd: MgO + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + HOH

c. M2On + dung dịch muối \(\rightarrow\) hiđroxit kết tủa.

CaO + dd CuSO4 + H2O\(\rightarrow\) Cu(OH)2+ CaSO4

3. Muối của kim loại kiềm, kiềm thổ

Nhìn chung các muối đều tan, trừ CaCO3, MgCO3, BaCO3, BaSO4, CaSO4

+) Muối CO32- tan trong axit H+ \(\rightarrow\) CO2­

Vd: CaCO3 + 2H+ \(\rightarrow\) Ca2+ + CO2­ + H2O

+) Muối SO4 không tan trong axit (khối lượng chất rắn không ~ ).

4. Nước cứng: chứa ion Mg2+, Ca2+:

          * Nếu trong dd có sự xuất hiện của ion HCO3- \(\rightarrow\) nước cứng tạm thời.

          Cách xử lí: +) đun sôi \(\rightarrow\) CaCO3¯, MgCO3¯ \(\rightarrow\) loại bỏ kết tủa \(\rightarrow\) nước mềm.

          Vd: Mg(HCO3)2  \(\rightarrow\) CaCO3¯ + CO2 + H2O

                               +) thêm OH- \(\rightarrow\) CaCO3¯, MgCO3¯ \(\rightarrow\) loại bỏ kết tủa \(\rightarrow\) nước mềm.

          Vd: Ca(HCO3)2 + 2NaOH \(\rightarrow\)CaCO3¯ + Na2CO3 + 2H2O

                                +) thêm Na2CO3 hoặc Na3PO4 \(\rightarrow\) CaCO3¯, MgCO3¯ \(\rightarrow\) loại bỏ kết tủa \(\rightarrow\) nước mềm.

          Vd: Ca(HCO3)2 + Na2CO3 \(\rightarrow\) CaCO3 + 2NaHCO3

          * Nếu có sự xuất hiện của ion Cl-, SO42- \(\rightarrow\) nước cứng vĩnh cửu

          * Nếu có cả hai loại trên \(\rightarrow\) nước cứng toàn phần.

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...