Chủ đề 15: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

CÁC YẾU TỐ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

1. Biểu thức của tốc độ phản ứng

"Tốc độ phản ứng hóa học là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian."

Xét phản ứng tổng quát:  A + B → C + D

- Biểu thức tốc độ  \(v=\dfrac{\Delta\left[A\right]}{\Delta t}=\dfrac{\Delta\left[B\right]}{\Delta t}=-\dfrac{\Delta\left[C\right]}{\Delta t}=-\dfrac{\Delta\left[D\right]}{\Delta t}\) 

Trong đó:  Δ[A], Δ[B], Δ[C], Δ[D] là biến thiên nồng độ các chất A, B, C, D.

                 Δt là biến thiên thời gian.

2. Các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.

a. Nhiệt độ

- Khi nhiệt độ cao thì phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn.

b. Áp suất

- Khi áp suất của hệ tăng thì tốc độ của phản ứng tăng.

Chú ý: Đối với các phản ứng mà chất tham gia không phải chất khí thì sự thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

c. Nồng độ

- Ở một nhiệt độ xác định. Khi nồng độ của các chất tham gia tăng thì tốc độ phản ứng cũng tăng.

d. Diện tích tiếp xúc

- Đối với các phản ứng có chất tham gia là chất rắn, kích thước chất rắn càng nhỏ thì phản ứng diễn ra càng nhanh.

e. Chất xúc tác

- Đối với một số phản ứng, để phản ứng có thể diễn ra thì cần sự có mặt của chất xúc tác. Vì vậy mà tốc độ phản ứng phụ thuộc vào chất xúc tác.

Kết luận: Tốc độ của một phản ứng hóa học phụ thuộc vào các yếu tố : nhiệt độ, áp suất, nồng độ, diện tích tiếp xúc và chất xúc tác.

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...