Chủ đề. Kim loại kiềm - kiềm thổ và các hợp chất của chúng

1.Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ

KL Kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs (kiểu mạng: lập phương tâm khối).

Kiểm thổ: Be, Mg, (Lục phương), Ca, Sr, (Lập phương tâm diện), Ba (tâm khối).

a) M + H2O \(\rightarrow\) OH- (trừ Be, Mg chỉ t/d với nước nóng).

M + nHOH \(\rightarrow\)M(OH)n + n/2H2

VD: Na + HOH \(\rightarrow\) NaOH + 1/2H2 => nNa = 2nH2

Hoặc: Ba + HOH \(\rightarrow\) Ba(OH)2 + H2 =>nBa = nH2

b) M + muối\(\rightarrow\) hiđroxit¯ + H

Vd: 2Na + CuSO4 + H2O \(\rightarrow\) Cu(OH)2 + Na2SO4 + 1/2H2­

c) M + axit H+

* Với (HCl, H2SO4 loãng) \(\rightarrow\) H2

Vd: K + H+ \(\rightarrow\) K+ + 1/2H2

* Với HNO3 loãng, H2SO4 đặc, nóng + Kiềm thổ \(\rightarrow\) NH4NO3, H2S

Vd: 4Mg + 10H+ + NO3- \(\rightarrow\) 4Mg2+ + NH4+ + 3H2O

            4Mg + 5H2SO4 \(\rightarrow\)4MgSO4 + H2S + 4H2O

d) M + phi kim (O2, Cl2)\(\rightarrow\) oxit KL hoặc muối MCl n.

Vd: Na + O2 \(\rightarrow\) Na2O; hoặc Na + O2 \(\rightarrow\) Na2O2

2K + Cl2 \(\rightarrow\)2KCl.

e) Điện phân nóng chảy muối clorua \(\rightarrow\) M + Cl2

Vd: NaCl \(\rightarrow\) Na + 1/2Cl2.

2. Oxit KL kiềm, kiềm thổ + H2O

a. M2On + HOH\(\rightarrow\) OH-

Vd: CaO + HOH \(\rightarrow\) Ca(OH)2

b. M2On + H+ \(\rightarrow\) muối + nước

Vd: MgO + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + HOH

c. M2On + dung dịch muối \(\rightarrow\) hiđroxit kết tủa.

CaO + dd CuSO4 + H2O\(\rightarrow\) Cu(OH)2+ CaSO4

3. Muối của kim loại kiềm, kiềm thổ

Nhìn chung các muối đều tan, trừ CaCO3, MgCO3, BaCO3, BaSO4, CaSO4

+) Muối CO32- tan trong axit H+ \(\rightarrow\) CO2­

Vd: CaCO3 + 2H+ \(\rightarrow\) Ca2+ + CO2­ + H2O

+) Muối SO4 không tan trong axit (khối lượng chất rắn không ~ ).

4. Nước cứng: chứa ion Mg2+, Ca2+:

          * Nếu trong dd có sự xuất hiện của ion HCO3- \(\rightarrow\) nước cứng tạm thời.

          Cách xử lí: +) đun sôi \(\rightarrow\) CaCO3¯, MgCO3¯ \(\rightarrow\) loại bỏ kết tủa \(\rightarrow\) nước mềm.

          Vd: Mg(HCO3)2  \(\rightarrow\) CaCO3¯ + CO2 + H2O

                               +) thêm OH- \(\rightarrow\) CaCO3¯, MgCO3¯ \(\rightarrow\) loại bỏ kết tủa \(\rightarrow\) nước mềm.

          Vd: Ca(HCO3)2 + 2NaOH \(\rightarrow\)CaCO3¯ + Na2CO3 + 2H2O

                                +) thêm Na2CO3 hoặc Na3PO4 \(\rightarrow\) CaCO3¯, MgCO3¯ \(\rightarrow\) loại bỏ kết tủa \(\rightarrow\) nước mềm.

          Vd: Ca(HCO3)2 + Na2CO3 \(\rightarrow\) CaCO3 + 2NaHCO3

          * Nếu có sự xuất hiện của ion Cl-, SO42- \(\rightarrow\) nước cứng vĩnh cửu

          * Nếu có cả hai loại trên \(\rightarrow\) nước cứng toàn phần.

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...