Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

 EtilenRượu etylicAxit axetic
CTPTC2H4C2H6OC2H4O2
CTCTCH2=CH2CH3-CH2-OHCH3-COOH

Phương trình hóa học minh họa:

 CH2 = CH2 +  H2O    CH3-CH2-OH

 CH3-CH2-OH  + O2    CH3-COOH  + H2O

 CH3-COOH  +  HO-CH2CH3    CH3COOC2H5  +  H2

II. LUYỆN TẬP

@93587@@93588@@93589@@93590@

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN