Bài 44. Rượu etylic

RƯỢU ETYLIC

Công thức phân tử: C2H6O.

Phân tử khối: 46.

 1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Rượu etylic là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC , tan vô hạn trong nước.

- “Độ rượu” được định nghĩa là số ml rượu nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước.

2. CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Công thức cấu tạo  

                                

- Viết gọn CH3-CH2-OH hay CH3CH2OH

- Trong phân tử có nhóm -OH khác với cấu tạo của hiđrocacbon. Vì vậy nhóm OH làm cho rượu có tính chất riêng.

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

a. Phản ứng thế với kim loại kiềm 

                   2C2H5OH  +  2Na  →  2C2H5ONa + H2

                                                        Natri etylat

b. Phản ứng với axit axetic

             C2H5OH  +  CH3COOH   \(\underrightarrow{axit,t^o}\)   CH3COOC2H5  +  H2O

                                                                          Etyl axetat

c. Phản ứng cháy

             C2H5O  +  O2    \(\underrightarrow{t^o}\)   2CO2   +  3H2O

4. ĐIỀU CHẾ

- Lên men từ tinh bột, đường.

                 Tinh bột ((C6H10O5)n)  +  nH2O   \(\underrightarrow{lên-men}\)    2nCO2 + 2nC2H5OH

                  Đường  (C6H12O6)   \(\underrightarrow{lên-men}\)  2CO2 + 2C2H5OH. 

 

Hỏi đáp

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...