Bài 44. Rượu etylic

RƯỢU ETYLIC

I/ Tính chất vật lý.

Chất lỏng, không màu, sôi ở 78,30C , tan vô hạn trong nước.

 

II/ Cấu tạo phân tử

                      

      Trong phân tử H không những liên kết với C mà còn liên kết với O, tạo nhóm OH. Nhóm OH làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

 

III/ Tính chất hóa học.

    1/ Phản ứng thế với kim loại kiềm 

                                2C2H5OH      +     2Na   ®     2C2H5ONa   +  H2

                                                                                Natri etylat

    2/ phản ứng với axit axetic

                  C2H5OH   +   CH3COOH         

 

 

H2SO4             CH3COOC2H5     +   H2O

                                                                                                  Etyl axetat

    3/ Phản ứng cháy

                      C2H5OH    +     3O2      

 

 

t0     2CO2       +    3H2O

IV/ Điều chế

1/ Thủy phân dẫn xuất halogen

        C2H5Br    +   NaOH  

 

 

 

 

t0 C2H5OH        +   NaBr        

2/ Hidrat hóa anken tương ứng

             CH2= CH2 +   H2O  

 

 

 

 

H2SO4l CH3-CH2-OH     

3/ Từ tinh bột

               (C6H10O5)n     +   H2O  

 

 

 

 

t0,xt nC6H12O6

C6H12O6                

 

 

 

 

enzim  2CO2  +   2C2H5OH

 

Dạng: Toán liên quan đến độ rượu.

Phương pháp:

-  Độ rượu (R0): Là số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch rượu.

                                             

 

 

 

 

Ro=Vruou nguy e^ n ch a^ tVdd ruou.100

- Thể tích rượu nguyên chất có trong V(ml) dung dịch rượu là:

                                      

 

 

 

 

Vruou nguy e^ n ch a^ t=Vdd ruou.Ro100

- Số gam rượu có trong V(ml) dd rượu 

 

 

 

 

Ro là:   mancol  = Vancol . Dancol

- Số mol ancol có trong V(ml) dung dịch ancol là:    

 

 

 

 

nruou =0,8.Vdd ruou.Ro46.100

- Khối lượng nước có trong Vdd  (ml) dung dịch rượu là:

                      mnước = Vnước = Vdd -   

 

 

 

 

Vdd ruou.Ro100= Vdd (1- 

 

 

 

 

Ro100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...