Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Nội dung lý thuyết

BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

1. Bảng tính

- Một bảng tính có nhiều trang tính. Khi mở một trang tính mới thường có 3 trang tính, các trang tính được phân biệt bởi tên trang.

- Trang tính dược kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.

- Để kích hoạt một trang tính, em cần nháy chuột vào nhãn trang tương ứng.

2. Các thành phần chính trên trang tính

- Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.

- Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc của cột.

- Thanh công thức: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn.

3. Chọn các đối tượng trên trang tính

- Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột đến ô đó và nháy chuột.

- Chọn một hàng: Nháy chuột vào nút tên hàng.

- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc (ví dụ, ô góc trái trên) đến ô ở góc đối diện (ô ở góc phải dưới). Ô chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt).

4. Dữ liệu trên trang tính

- Hai dạng dữ liệu thường dùng:

a. Dữ liệu số

- Dữ liệu số là các số từ 0, 1,…, 9, dấu (+) chỉ số dương, dấu (-) chỉ số âm, dấu (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.

- Chế độ ngầm định thì ô dữ liệu số được canh lề phải.

- Thông thường dấu (,) để ngăn cách hàng ngàn, dấu (.) để ngăn cách số thập phân.

b. Dữ liệu kí tự

- Dữ liệu kí tự là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.

- Chế độ ngầm định của dữ liệu kí tự là canh thẳng lế trái.

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN