Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 83
Điểm GP 12
Điểm SP 290

Người theo dõi (358)

Đang theo dõi (88)