Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1021
Điểm GP 277
Điểm SP 1019

Người theo dõi (153)

Hoàng Minh
Đỗ Quang Tùng
Khuyên Nguyễn
Acacia

Đang theo dõi (8)

Tran Thiên Anh
An Dao
Đức Minh
Linh Diệu

Dòng thời gian