Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

Yehudim
Yehudim 17 tháng 11 2020 lúc 17:36

\(n_{NaOH}=1.0,1=0,1\left(mol\right);n_{H_3PO_4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\frac{n_{NaOH}}{n_{H_3PO_4}}=1\Rightarrow NaH_2PO_4\)

\(NaOH+H_3PO_4\rightarrow NaH_2PO_4+H_2O\)

\(x------x----x----x\)

\(\Rightarrow C_{MNaH_2PO_4}=\frac{0,1}{0,1+0,1}=0,5\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 2 tháng 11 2020 lúc 21:32

Đáp án: A

Giải thích: Do phản ứng không tạo thành chất kết tủa, chất khí hay chất điện li yếu.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 31 tháng 10 2020 lúc 18:30

8/ Hòa tan vô nước thì thể tích thay đổi, số mol giữ nguyên

\(\Rightarrow n_{OH^-}=n_{NaOH}=\frac{0,1}{23+16+1}=2,5.10^{-3}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{MOH^-}=\frac{2,5.10^{-3}}{0,25}=0,01\left(M\right)\Rightarrow pH=-log\left(0,01\right)=2\)

9/ \(n_{H^+}=2n_{H_2SO_4}=2.0,05.0,02=2.10^{-3}\left(mol\right)\)

\(n_{H^+}=n_{HNO_3}=0,1.0,1=0,01\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\sum n_{H^+}=2.10^{-3}+0,01=0,012\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{MH^+}=\frac{0,012}{0,02+0,1}=0,1\Rightarrow pH=-log\left(0,1\right)=1\)

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
Cao Tiến Đạt 28 tháng 10 2020 lúc 9:10

n\(NH_3\) = \(\frac{6,72}{22,4}\) = 0,3(mol)

Ta có các PT

4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O

2NO + O2→2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O→ 4HNO3

Theo định luật bảo toàn nguyên tố N ta có:

n\(HNO_3\) = n\(NH_3\) = 0,3(mol)

Mà H = 80% => n\(HNO_3\) thu được = 80%.0,3 = 0,24(mol)

=> V\(HNO_33M\) = \(\frac{0,24}{3}\) = 0,08(l) = 80ml

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN