Bài 40: Ancol

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 10 tháng 7 2020 lúc 9:44

đốt cháy 10,6g hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic thu được 8,96l Co2.

a) tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. b)tính khối lượng nước thu được. c)tính thể tích

---

a) nCO2= 0,4(mol)

Đặt nC2H4O2=x(mol); nC2H6O=y(mol)

PTHH: C2H4O2 + 2 O2 -to-> 2 CO2 + 2 H2O

x_______________2x_____2x________2x(mol)

C2H6O + 3 O2 -to-> 2 CO2 + 3 H2O

y_______3y_______2y______3y(mol)

m(hh)= 10,6(g)

<=> 60x+46y=10,6 (1)

nCO2(tổng)= 0,4

<=>2x+2y=0,4 (2)

Từ (1), (2) có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}60x+46y=10,6\\2x+2y=0,1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

=> mC2H4O2(axit axetic)= 0,1. 60=6(g)

=>mC2H6O(ancol etylic)=10,6-6=4,6(g)

b) nH2O= 2x+3y=2.0,1+3.0,1=0,5(mol)

=>mH2O=0,5.18=9(g)

c) Chắc tính thể tích khí O2 cần dùng nhỉ?

V(O2,đktc)= nO2(tổng).22,4=(2x+3y).22,4=(2.0,1+3.0,1).22,4=11,2(l)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 28 tháng 6 2020 lúc 16:13

cho 100 ml dd ch3cho 2M td với 100ml dd agno3/nh3 với nồng độ của agno3 là 3M tính khối lượng kết tủa

---

nCH3CHO= 0,1.2=0,2(mol)

nAgNO3= 0,1.3= 0,3(mol)

PTHH: CH3CHO + 2 AgNO3 +3 NH3 + H2O -> CH3COONH4 + 2 NH4NO3 + 2 Ag (kết tủa)

Ta có: 0,2/1 > 0,3/2

=> AgNO3 hết, CH3CHO dư, tính theo nAgNO3

nAg=nAgNO3= 0,3(mol)

=> m=m(kết tủa)= mAg= 0,3. 108= 32,4(g)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 25 tháng 6 2020 lúc 20:06

ta tính được nco2=0,4(mol)

mol h2o=0,5(mol)

từ 2 điều trên , ta suy ra đây là ancol no , đơn chức , mạch hở nên mol ancol=0,5-0.4=0,1

ctct:CnH2n+1OH

n=mol CO2:mol ancol=0,4:0,1=4. Suy ra ctpt:C4H9OH

Bình luận (0)
An Dao
An Dao 25 tháng 6 2020 lúc 19:44

a, CT chung: CnH2n+1OH

Ta có:

\(\frac{n}{n+1}=\frac{0.4}{0.5}\) ( nhớ viết phương trình ra nhe, tui lười TwT)

=> n= 4

CTPT: C4H9OH

b, Viết đồng phân của nó ra nhe :">

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 21 tháng 6 2020 lúc 14:46

Gọi n là số C của mỗi axit, a và b lần lượt là số mol

Ta có hệ sau:

Dễ thấy nên 0,2 < a + b < 0,4

Do đó n = 2, vậy X là CH3COOH và Y là HOOC-COOH

Thay n = 2 vào hệ ta giải được a = 0,2 và b = 0,1=> %HOOC-COOH = 42,86%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 20 tháng 6 2020 lúc 14:59

ta có nH2=0,5.nCH3OH

=0,5.0,1=0,05 mol

=>VH2=0,05.22,4=1,12l

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN