Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li

Hoàng Tử Hà
13 tháng 11 2020 lúc 2:15

A

Vì hầu hết muối của Na đều tan=> ko kết hợp được với các ion kia

Muối Al(SO4)3 và Al(NO3)3 đều tan=> ko xảy ra

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
22 tháng 10 2020 lúc 0:29

\(m_{HNO_3}=94,5.0,8=75,6\left(g\right)\)

a/ \(n_{HNO_3}=1,2\left(mol\right)=n_{NO_3^-}\Rightarrow m_{NO_3^-}=74,4\left(g\right)\)

Ủa đề bài sai hay tui làm sai nhỉ, mNO3 lớn hơn m muối rồi thì sao tính được?

Bình luận (0)
Karik-Linh
13 tháng 10 2020 lúc 13:31

Ta có : nHCl = 0,2 mol ; nNa2CO3nNa2CO3= 0,15 mol

nKHCO3= 0,1 mol

CO32-+ H+ → HCO3-

0,15 0,15 0,15 mol

HCO3- + H+ → CO2+ H2O

(0,15+0,1) (0,2-0,15)→ 0,05 mol

VCO2=1,12 lít

Bình luận (0)
Karik-Linh
13 tháng 10 2020 lúc 13:33

n(CO32-)=0,3mol

n(HCO3-)=0,2mol

n(H+)=0,4mol

Đổ từ từ B vào A thì thứ tự ưu tiên pu là

CO32- + H+ --> HCO3-

0,3_______0,3______0,3

HCO3- + H+ --->CO2 + H2O

0,1_______0,1_____0,1

=>D/a 0,1mol

Bình luận (0)
Karik-Linh
13 tháng 10 2020 lúc 13:35

nH2=0,44822,4=0,02mol

BTNTH:nHClpư=2nH2=0,04mol

BTKL:mKL+mHClpư=mmuối+mH2

=>1,53+0,04.36,5=mmuối+0,02.2

=>mmuối=2,95gam

Chất rắn sau khi cô cạn là muối có khối lượng 2,95 gam.

Bình luận (0)
Karik-Linh
13 tháng 10 2020 lúc 13:39

HCl+NaOH-->NaCl+H2O

n HCl=1\36,5=0,027 mol

n NaOH=1\40=0,025 mol

=> NaOH hết

=>m NaCl=0,025.58,5=1,4625g

Bình luận (0)
Karik-Linh
12 tháng 10 2020 lúc 20:53
https://i.imgur.com/AVACDaR.jpg
Bình luận (0)
Khánh Đan
12 tháng 10 2020 lúc 14:33

Ta có: \(n_{Cl^-}=n_{NaCl}=\frac{5}{58,5}=\frac{10}{117}\left(mol\right)\)

PT ion: \(Cl^-+Ag^+\rightarrow AgCl_{\downarrow}\)

_____10/117__________10/117 (mol)

\(\Rightarrow m_{\downarrow}=m_{AgCl}=\frac{10}{117}.143,5\approx12,26\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
4 tháng 10 2020 lúc 21:33

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Ba^{2+}}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1.0,01=0,001\left(mol\right)\\n_{OH^-}=2n_{Ba\left(OH\right)_2}=2.0,1.0,01=0,002\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\Sigma n_{H^+}=0,2.0,01+2.0,2.0,02=0,01\left(mol\right)\\n_{SO_4^{2-}}=n_{H_2SO_4}=0,2.0,02=0,004\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

PT ion: \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

_____ 0,01___0,002_________ (mol)

⇒ H+ dư. \(\Rightarrow n_{H^+\left(dư\right)}=0,008\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left[H^+\right]=\frac{0,008}{0,3}=\frac{2}{75}M\Rightarrow pH\approx1,57\)

PT ion: \(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_{4\downarrow}\)

______ 0,001__0,004__ → 0,001 (mol)

\(\Rightarrow m_{\downarrow}=m_{BaSO_4}=0,001.233=0,233\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN