Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 31 tháng 5 2020 lúc 18:07
https://i.imgur.com/HyC6yof.png
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 11 tháng 5 2020 lúc 20:55

1>CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol

=> nanken = 0,1 – 0,09 = 0,01 mol

2>

nBr2 = 8 : 160 = 0,05 = nX ⇒ X là anken: CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Mdẫn xuất = 2.80 : 69,56% = 230

⇒ 14n + 2.80 = 230⇒ n = 5 : X là C5H10.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 20:34

Bạn xem lại đề nhé ! Thiếu dữ kiện đề bài !

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 4 2020 lúc 20:13

c1

Dẫn qua dd Ca(OH)2 dư thì CO2 có kết tủa nhận biết được sau đó dẫn qua dd AgNO3/NH3 thì ankin C3H4 làm xuất hiện kết tủa cuối cùng qua dd Br2 thì C3H6 làm nhạt màu còn C3H8 không có hiện tượng gì

c2Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 30 tháng 4 2020 lúc 8:11

Bằng phương pháp hoá học phân biệt các chất khí mất nhãn đựng trong các bình riêng biệt:C3H8, C3H6,C3H4,CO2

-----

- Cho các khi lội qua dd Ca(OH)2 dư, ta thấy:

+ Có kết tủa trắng -> CaCO3 -> nhận biết CO2

+ Không có hiện tượng gì:3 Khí còn lại.

- Cho 3 khí còn lại lội qua dd AgNO3/NH3 , ta thấy:

+ Có kết tủa vàng -> AgC2 -> Nhận biết C3H4

+ Không có hiện tượng gì: 2 khí còn lại.

- Cho 2 khí còn lại lội qua dd Br2 màu nâu đỏ dư:

+ dd Br2 bị mất màu -> C3H6Br2 -> Nhận biết C3H6

+ Không hiện tượng -> Khí còn lại: C3H8

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 ( kt trắng)+ H2O

\(CH\equiv C-CH_3+AgNO_3+NH_3\rightarrow AgC\equiv CAg\left(vàng\right)+2NH_4NO_3\\ \\ C_3H_6+Br_2\rightarrow C_3H_6Br_2\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 12 2019 lúc 12:01

Dùng Ca(OH)2, Br2, KMnO4

Giải thích các bước giải:

- Dùng dd Ca(OH)2 dư:

+ Kết tủa trắng \(\rightarrow\) CO2, SO2 (nhóm I)

+ Không hiện tượng\(\rightarrow\)C3H8, C3H6, xiclopropan (C3H6 mạch vòng) (nhóm II)

- Dùng Br2 cho vào nhóm I:

+ Mất màu \(\rightarrow\) SO2

+ Không hiện tượng\(\rightarrow\) CO2

- Dùng KMnO4:

+ Mất màu \(\rightarrow\) C3H6

+ Không hiện tượng \(\rightarrow\) C3H8, xiclopropan

- Dùng Br2 cho vào C3H8 và xiclopropan:

+ Mất màu \(\rightarrow\) Xiclopropan

+ Không hiện tượng \(\rightarrow\) C3H8

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN