Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon thơm

B.Thị Anh Thơ
7 tháng 6 2020 lúc 13:24

Áp dụng bảo toàn C:

nCnH2n−6=nCnH2n−7Br

=> 39/(14n−6)=78,5/(14n−7+80)

=> n=6(C6H6)

Vậy CTPT của X là C6H6

Bình luận (0)
WeSe Trung

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phản ứng hoá học đặc trưng của các hidrocacbon no, mạch hở là :

phản ứng cộng

phản ứng thế

phản ứng oxi hoá không hoàn toàn

phản ứng trùng hợp

Câu 2: Chất nào sau đây không phải là ankan :

CH4

C2H6

C3H8

C4H8

Câu 3: Nhận xét nào sau đây về metan là không đúng

là thành phần chính của khí thiên nhiên

là thành phần của biogas

khi cháy toả nhiều nhiệt

được điều chế trong phòng thí nghiệm từ CH3COOH và hỗn hợp vôi tôi xúc (NaOH, CaO)

Câu 4: Tên gọi của ankan sau là: CH3 - CH(CH3) - C(CH3)2 - CH3 *

2,3 - đimetylbutan

2,2,3 - trimetylbutan

2,3,3 - trimetylbutan

2,3 - metyl petan

Câu 5: Định nghĩa nào sau đây về anken là đúng *

là hidrocacbon no, mạch hở

là hidrocacbon, mạch hở, có chứa 1 liên kết đôi C=C

là hợp chất hữu cơ, mạch hở, có chứa 1 liên kết đôi C=C

là hidrocacbon, mạch hở, có chứa 1 liên kết ba C≡C

Câu 6: Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng anken là *

CnH2n+2 ( n≥1)

CnH2n( n≥2)

CnH2n-6 ( n≥6)

CnH2n-2

Câu 8: Số đồng phân anken của chất có công thức C4H8 là *

2

4

3

5

Câu 9: Chất nào sau đây có đồng phân hình học *

but - 1 - en

but - 2 - in

but - 2 - en

2 - metylpropen

Câu 10: Khi đốt cháy 0,5 mol butan, thể tích khí CO2 thu được ở dktc là

89,6 lít

44,8 lít

22,4 lít

67,2 lít

Câu 11: Cho 2 - metylbutan tham gia phản ứng thế với khí clo, có chiếu sáng, tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là

2 - clo - 2 metyl butan

1 - clo - 2 metylbutan

3 - clo - 2 metylbutan

1 - clo - 3metylbutan

Câu 12: Trong phản ứng cộng giữa propen và HBr, sản phẩm chính thu được là

2 - brompropen

2 - brompropan

1 - brompropen

1 - brompropan

Câu 13: Đốt cháy 4,32 gam ankan X, thu được 6,48 gam H2O. Công thức phân tử của X là

C4H8

C4H10

C5H12

C5H10

Câu 14: Ankan X có %H = 16,67%, khi cho X tác dụng với khí Cl2, thu được 1 sản phẩm thế duy nhất. Tên gọi của X là *

2,2 - đimetylpropan

3,3 - đietylpentan

2 - metylbutan

pentan

Câu 15: Dẫn hỗn hợp 3,36 lít khí etilen vào dung dịch 100ml dung dịch brom 1M. Hiện tượng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là *

Dung dịch brom bị mất màu, có khí etien dư thoát ra

Dung dịch brom bị nhạt màu, brom còn dư

Dung dịch brom không bị mất màu

Xuất hiện kết tủa đen

Câu 16 C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ? *

2

3

4

5

Câu 17 Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis - trans ? *

propen, but-1-en.

penta-1,4-dien, but-1-en.

propen, but-2-en.

but-2-en, penta-1,3- đien.

Câu 17 Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

C4H6 và C5H10.

C4H4 và C5H8.

C4H6 và C5H8.

C4H8 và C5H10.

Câu 18 Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là :

CH3CHBrCH=CH2.

CH3CH=CHCH2Br.

CH2BrCH2CH=CH2.

CH3CH=CBrCH3.

Câu 19 Cho 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ?

1,0

0,5

2,0

1,5

Câu 20 Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là :

(-C2H-CH-CH-CH2-)n.

(-CH2-CH=CH-CH2-)n.

(-CH2-CH-CH=CH2-)n.

(-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 21 Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ? *

1

2

3

4

Câu 22 Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3) *

1

2

3

4

Câu 23 Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp là:

1

2

3

4

B.Thị Anh Thơ
28 tháng 4 2020 lúc 18:30

1/ B

2/ D

3/ D (thay CH3COOH thành CH3COONa)

4/ B

5/ B

6/ B

8/ C

9/ C

10/ B

11/ B

12/ B

13/ C

14/ A

15/ A (dư 0,05 mol etilen)

16/ B (có đồng phân cis trans)

17/ but-2-en, penta-1,3-đien

17/ C4H6 và C5H8

18/ A

19/ C

20/ B

21/ C

22/ A

23/ B

Bình luận (0)
WeSe Trung

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 23 Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp *

1

2

3

4

Câu 24 Cho phản ứng : C2H2 + H2O → A A là chất nào dưới đây *

CH2=CHOH.

CH3CHO.

CH3COOH.

C2H5OH.

Câu 25 Cho ankin X có công thức cấu tạo sau CH3-C≡C-CH(CH3)CH3 :Tên của X là *

4-metylpent-2-in.

2-metylpent-3-in.

4-metylpent-3-in.

2-metylpent-4-in.

Câu 26 Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3 X có công thức cấu tạo là? *

CH3-CAg≡CAg.

CH3-C≡CAg.

AgCH2-C≡CAg.

Ag3CH-C≡CAg.

Câu 27 Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3 *

etan.

etilen.

axetilen.

propan.

Câu 28 Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 → A → B → C → Cao su buna. Công thức phân tử của B là *

C4H6.

C2H5OH.

C4H4.

C4H10.

Câu 29 Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?

dd brom dư.

dd KMnO4 dư.

dd AgNO3 /NH3 dư.

dd NaOH

Câu 30 Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 mạch thẳng. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 292 gam kết tủa. CTCT của X có thể là ?

CH ≡CC≡CCH2CH3.

CH≡CCH2CH=C=CH2.

CH≡CCH2C≡CCH3.

CH≡CCH2CH2C≡CH.

Câu 31 Trong phân tử benzen: *

6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.

6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C

Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Câu 32 Dãy đồng đẳng của benzen có công thức :

CnH2n+6 ; n ≥ 6.

CnH2n-6 ; n ≥ 3.

CnH2n-2 ; n ≥ 6.

CnH2n-6 ; n ≥ 6.

Câu 33 Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ? *

C6H8.

C8H10.

C9H12.

Câu 34 Cho các chất: C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5CH=CH2 (3) o-CH3C6H4CH3 (4) Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

(1); (2) và (3).

(2); (3) và (4).

(1); (3) và (4).

(1); (2) và (4).

Câu 35 : Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ? *

vị trí 1, 2 gọi là ortho.

vị trí 1,4 gọi là para.

vị trí 1,3 gọi là meta.

vị trí 1,5 gọi là ortho.

Câu 36 Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ? *

2

3

4

5

Câu 37 Phản ứng nào sau đây không xảy ra: *

Benzen + Cl2 (as).

Benzen + H2 (Ni, p, to).

Benzen + Br2 (dd).

Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 38 So với benzen, toluen + dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ): *

Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.

Khó hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.

Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen.

Dễ hơn, tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen.

Câu 39 Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 8,1 gam H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là: *

15,654.

15,465.

15,546.

15,456.

Câu 40 Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được H2O và 30,36 gam CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: *

C6H6 ; C7H8.

C8H10 ; C9H12.

C7H8 ; C9H12.

C9H12 ; C10H14.

B.Thị Anh Thơ
28 tháng 4 2020 lúc 18:00

23.2

24.CH3CHO

25.4-metylpent-2-in.

26.CH3-C≡CAg.

27.axetilen.

28.C4H4

29.dd AgNO3 /NH3 dư.

30.CH≡CCH2CH2C≡CH.

31.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.

32.CnH2n-6 ; n ≥ 6.

33.C6H8.

34.(1); (2) và (4).

35.vị trí 1,5 gọi là ortho.

36.4

37.Benzen + Br2 (dd).

38.Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.

39.15,456

40.C8H10 ; C9H12.

Bình luận (0)
WeSe Trung

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :

Câu 1: Phản ứng hoá học đặc trưng của các hidrocacbon no, mạch hở là :

A. phản ứng cộng B. phản ứng thế C. phản ứng oxi hoá không hoàn toàn D. phản ứng trùng hợp Câu 2: Chất nào sau đây không phải là ankan : A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H8 Câu 3: Nhận xét nào sau đây về metan là không đúng? A. là thành phần chính của khí thiên nhiên B. là thành phần của biogas C. khi cháy toả nhiều nhiệt D. được điều chế trong phòng thí nghiệm từ CH3COOH và hỗn hợp vôi tôi xúc (NaOH, CaO) Câu 4: Tên gọi của ankan sau là: CH3 - CH(CH3) - C(CH3)2 - CH3 : A. 2,3 - đimetylbutan B. 2,2,3 - trimetylbutan C. 2,3,3 - trimetylbutan D. 2,3 - metyl petan Câu 5: Mô hình thí nghiệm sau biểu diễn thí nghiệm điều chế chất khí nào sau đây? A. CH4 B. C2H2 C. C2H4 D. C2H6 Câu 6: Số đồng phân anken của chất có công thức C4H8 là : A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 7: Chất nào sau đây có đồng phân hình học : A. but - 1 - en B. but - 2 - in C. but - 2 - en D. 2 - metylpropen Câu 8: Khi đốt cháy 0,5 mol butan, thể tích khí CO2 thu được ở dktc là : A. 89,6 lít B. 44,8 lít C. 22,4 lít D. 67,2 lít Câu 9: Cho 2 - metylbutan tham gia phản ứng thế với khí clo, có chiếu sáng, tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là : A. 2 - clo - 2 metyl butan B. 1 - clo - 2 metylbutan C. 3 - clo - 2 metylbutan D. 1 - clo - 3metylbutan Câu 10: Trong phản ứng cộng giữa propen và HBr, sản phẩm chính thu được là : A. 2 - brompropen B. 2 - brompropan C. 1 - brompropen D. 1 - brompropan Câu 11: Đốt cháy 4,32 gam ankan X, thu được 6,48 gam H2O. Công thức phân tử của X là : A. C4H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C5H10 Câu 12: Ankan X có %H = 16,67%, khi cho X tác dụng với khí Cl2, thu được 1 sản phẩm thế duy nhất. Tên gọi của X là : A. 2,2 - đimetylpropan B. 3,3 - đietylpentan C. 2 - metylbutan D. pentan Câu 13: Dẫn hỗn hợp 3,36 lít khí etilen vào dung dịch 100ml dung dịch brom 1M. Hiện tượng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là : A. Dung dịch brom bị mất màu, có khí etien dư thoát ra B. Dung dịch brom bị nhạt màu, brom còn dư C. Dung dịch brom không bị mất màu D. Xuất hiện kết tủa đen Câu 14 C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 15 Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis - trans ? A. propen, but-1-en. B. penta-1,4-dien, but-1-en. C. propen, but-2-en. D. but-2-en, penta-1,3- đien. Câu 16 Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là : A. C4H6 và C5H10. B. C4H4 và C5H8. C. C4H6 và C5H8. D. C4H8 mvà C5H10. Câu 17 Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là : A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3. Câu 18 Cho 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ? A. 1,0 B. 0,5 C. 2,0 D. 1,5 Câu 19 Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ? A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 20 Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

B.Thị Anh Thơ
28 tháng 4 2020 lúc 17:40

Chia nhỏ câu hỏi ra nhé !

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
26 tháng 4 2020 lúc 19:51

E có dạng CnH2n+2−2k

Đốt cháy hỗn hợp:

\(C_nH_{2n+2-2k}+\left(1,5n+0,5-0,5k\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1-k\right)H_2O\)

Ta có:

\(n_{CO2}=\frac{20,16}{22,4}=0,9\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{9,72}{18}=0,54\left(mol\right)\)

\(n_{CO2}=n.n_E;n_{H2O}=\left(n+1-k\right).n_E\Rightarrow n_{CO2}-n_{H2O}=\left(k-1\right)n_E=0,9-0,54=0,36\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left(k-1\right).\frac{0,9}{n}=0,36\Rightarrow2,5\left(k-1\right)=n\)

Nếu là đồng đẳng metan suy ra k=0 thì n âm

Nếu là đồng đẳng etilen thì k=1 suy ra n=0

Nếu là đồng đẳng axetilen thì k=2 suy ra n=2,5 (thỏa mãn).

Vì hai hidrocacbon mạch hở nên không phải đồng đẳng benzen.

Bình luận (0)
Mii Mii
B.Thị Anh Thơ
26 tháng 4 2020 lúc 18:10

Câu 4:

\(CH_3-C\equiv CH\underrightarrow{^{AgNO3/NH3}}CH_3-C\equiv CAg\downarrow\)

\(\Rightarrow n_{C3H4}=n_{\downarrow}=\frac{14,7}{147}=0,1\left(mol\right)\)

Dẫn qua KMnO4 dư, khí thoát ra là butan

\(\Rightarrow n_X=\frac{7,84}{22,4}=035\left(mol\right)\)

\(n_{C4H8}=0,35-0,05-0,1=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{C4H8}=0,2.56=11,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 4 2020 lúc 13:39

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=0,5\left(mol\right)\\n_{H2O}=0,7\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{H2O}>n_{CO2}\)

Nên 2 hidrocacbon là ankan

\(C_nH_{2n+2}+\frac{3n+1}{2}O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

\(\frac{n_{CO2}}{n_{ankan}}=\frac{0,5}{0,7-0,5}=2,5\)

Nên hai hidrocacbon là C2H6,C3H8

Bình luận (0)
Võ Bảo Vân
20 tháng 4 2020 lúc 10:20

Gọi công thức chung của X có dạng \(C_{3_{ }}\)\(H_X\)

+) \(\overline{M_X}\)=21,2.2=42,4

=> Đốt cháy 0,1 mol X thu được: \(n_{CO2}\)= 3.\(n_{C3H6,4}\); \(n_{H2O}\) = 3,2.\(n_H\)

#maymay#

~ Học tốt nha :33 ~

Bình luận (0)
Võ Bảo Vân
20 tháng 4 2020 lúc 15:24

Gọi công thức chung của X có dạng C3Hx

\(\overline{M}_X\)= 21,2.2= 42,4 =>12.3+\(x\)=42,4 =>\(x\)=6,4

=> CTPT chung của X là \(C_3H_{6,4}\)

=> Đốt cháy 0,1 mol X thu được: \(n_{CO2}\)= 3.\(n_{C3H6,4}\) = 0,3 mol; \(n_{H2O}\) = 3,2. \(n_H\)= 0,32 mol

=>\(m_{CO2}\) + \(m_{H2O}\) = 18,96 gam

#maymay#

~ Học tốt nha :33 ~

Bình luận (0)
Ann Đinh
19 tháng 4 2020 lúc 19:15

Số mol bằng nhau của propann, propen và propin là bao nhiêu hả bn ?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN