Bài 30: Ankadien

B.Thị Anh Thơ
13 tháng 5 2020 lúc 12:55

Tham khảo nhé

a, Hỏi đáp Hóa học

b, Buta-1,3-đien và isopren đều là ankađien nên có nhiều tính chất hoá học giống nhau.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 5 2020 lúc 17:16

Butadien:C4H6

isopren: 2−metyl−buta−1,3−dien

=> isopren:C5H8

\(n_{H2O}=\frac{21,6}{18}=1,2\left(mol\right)\)

\(54n_{C4H6}+60n_{C5H8}=21\)

\(6n_{C4H6}+8n_{C5H8}=2n_{H2O}=2,4\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{C4H6}=\frac{1}{3}\\n_{C5H8}=0,05\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{C4H6}=\frac{1}{3}.54=18\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
30 tháng 4 2020 lúc 15:29

1.CaCO3 CaO + CO2↑

2.Than đá than cốc

3.CaO + 3C CaC2 + CO

4. 3C2H2 C6H6 (BENZEN)

5.CaC2 +2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

6.2CH≡CH CH2=CH-C≡CH

7.CH2=CH-C≡CH + H2 CH2=CH-CH=CH2

8.nCH2=CH-CH=CH2 -( CH2-CH-CH-CH2)-n ( cao su Buna)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 4 2020 lúc 10:26

Câu 1:

\(\left(-C_6H_{10}O_5-\right)_n+nH_2O\xrightarrow[^{t^o}]{^{Axit}}nC_6H_{12}O_6\)

\(C_6H_{12}O_6\xrightarrow[^{30~35^oC}]{^{men.ruoi}}2CO_2+2C_2H_5OH\)

\(2C_2H_5OH\underrightarrow{^{t^{o,Al2O3}}}CH_2=CH-CH=CH_2+H_2+H_2O\)

\(nCH_2=CH-CH=CH_2\xrightarrow[^{xt}]{^{t^o,p}}\left(-CH_2-CH=CH-CH_2-\right)_n\)

Câu 2:

\(CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\xrightarrow[^{Ni}]{^{t^o}}CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH_2=CH-CH=CH_2+HBr\left[{}\begin{matrix}CH_2Br-CH=CH-CH_3\\\left[{}\begin{matrix}CH_3-CHBr-CH=CH_2\\CH_2Br-CH_2-CH=CH_2\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

\(CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2\left[{}\begin{matrix}CH_2Br-C=CH-CH_2Br\\\left[{}\begin{matrix}CH_2Br-CBr-CH=CH_2\\CH_2=C-CHBr-CH_2Br\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Quý Tạ

Câu 1: Trong các chất dưới đây, chất nào là ankadien liên hợp?
A. CH 2 =CH-CH 2 - CH=CH 2 .
B. CH 2 =C=CH 2 .
C. CH 2 =CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 .
D. CH 2 =CH-CH=CH 2 .
Câu 2: Hợp chất nào sau đây cộng H 2 dư tạo isopentan?
A. CH 2 =C-CH=CH 2 .
CH 3

B. CH 2 =CH-CH=CH 2 .

C. CH 2 =C- CH 2 .
CH 3

D. CH 2 =CH-CH 2 -CH=CH 2 .

Câu 3: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình
A. trùng hợp butilen, xúc tác natri.
B. trùng hợp buta–1,3–đien, xúc tác natri.
C. polime hoá cao su thiên nhiên.
D. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với natri.
Câu 4: Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Ankađien có công thức phân tử dạng C n H 2n–2. (n  3)
B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng C n H 2n–2 đều thuộc loại ankađien.
C. Ankađien không có đồng phân hình học.
D. Ankađien phân tử khối lớn không tác dụng với brom (trong dung dịch).
Câu 5: Khi trùng hợp một ankađien Y thu được polime Z có cấu tạo như sau :

...– CH 2 C(CH 3 )=CHCH 2 CH 2 C(CH 3 )=CHCH 2 CH 2 C(CH 3 )=CHCH 2 –...

Công thức phân tử của monome Y là
A. C 3 H 4 . B. C 4 H 6 . C. C 5 H 8 . D. C 4 H 8 .
Câu 6: Butađien khi cộng Br 2 theo tỉ lệ mol 1:1 có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm có cấu tạo khác nhau?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 7: Kết luận nào sau đây sai ?
A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung C x H 2x–2 (x ≥ 3).
B. Butađien không làm mất màu dung dịch Br 2
C. Buta–1,3–đien là một ankađien liên hợp.
D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 4 gam ankađien X, thu được 6,72 lít CO 2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C 4 H 6 . B. C 5 H 10 . C. C 3 H 4 . D. C 5 H 8
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lit (đktc)một ankađien liên hợp X thu được 5,6 lít khí CO 2 (đktc). Khi X
cộng hiđro tạo thành isopentan. Tên gọi của X là
A. 2–metylpenta–1,3–đien. B. penta–1,4–đien.
C. 2–metylbuta–1,3–đien. D. isopenten.
Câu 10: Dẫn 5,4g butađien qua bình đựng dung dịch Br 2 (dư). Sau khi phản ứng hoàn toàn thì cần một
lượng tối thiểu Br 2 là bao nhiêu gam?

A. 16. B. 8. C. 64. D. 32.

B.Thị Anh Thơ
29 tháng 4 2020 lúc 19:50

1/D

Ankadien liên hợp là 2 nối đôi cách 1 nối đơn

2/A

\(CH_2=C\left(CH_3\right)-CH=CH_2+H_2\underrightarrow{^{Ni,t^o}}CH_3-CH\left(CH_3\right)-CH_2-CH_3\)

3/B

4/A

5/C

6/B

7/B

8/C

9/C

10/A

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 4 2020 lúc 10:47

Hỏi đáp Hóa họcHỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
26 tháng 4 2020 lúc 10:27

a,Ta có:

\(n_{CO2}=\frac{3,136}{22,4}=0,14\left(mol\right)\Rightarrow n_C=0,14\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{2,016}{18}=0,112\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0,224\left(mol\right)\)

\(n_C:n_H=0,14:0,224=5:8\)

\(CTPT:C_5H_8\)

\(CTCT:CH_2=C\left(CH_3\right)-CH=CH_2\)

b,\(CH_2=C\left(CH_3\right)-CH=CH_2+HBr\rightarrow CH_3-CBr\left(CH_3\right)-CH\)

\(CH=C\left(CH_3\right)-CH=CH_2+HBr\rightarrow CH_2Br-CH\left(CH_3\right)-CH=CH_2\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
11 tháng 4 2020 lúc 14:54

1. CH3-CH=C(C2H5)-CH2-CH3

2.CH3-CH=C=CH-CH2-CH3

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
8 tháng 4 2020 lúc 16:06

Gọi CT chung 2 ankadien là \(C_nH_{2n-2}\)

\(\Rightarrow M_{C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}-2}}=14\overline{n}-2=\frac{28,32}{0,4}\\ \Rightarrow\overline{n}=5,2\\ \Rightarrow2\text{ }ankadien:C_5H_8;C_6H_{10}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 3 2020 lúc 11:19

Quên chưa đọc hết ::)) Bài dưới của bạn đây

\(n_C=n_{CO2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(n_{H2O}=\frac{3,6}{18}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{Ankadien}=n_{CO2}-n_{H2O}=0,3-0,2=0,1\left(mol\right)\)

\(n_C:n_{ankandien}=0,3:0,1=3:1\)

Vậy CTPT là C3H4

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 3 2020 lúc 11:05

\(C_4H_6+H_2\rightarrow C_4H_8\)

\(2C_4H_8+HBr\rightarrow C_4H_9Br\)

\(2C_4H_6+11O_2\rightarrow8CO_2+6H_2O\)

\(nCH_2=CH-CH=CH_2\underrightarrow{^{Na}}\left(-CH_2-CH-CH-CH_2-\right)_n\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN