Bài 19: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Nghĩa Dương
Nghĩa Dương 6 tháng 12 2020 lúc 21:22

H2SO4 + K2CO3 → H2O + K2SO4 + CO2

nK2CO3 = CM.V = 1.0,3 = 0,3(mol)(300ml=0,3l) nH2SO4 = CM.V = 2,5 . 0,2 = 0,5(mol) (200ml=0,2l) Ta lập tỉ lệ thấy : 0,5/1 > 0,3/1 => K2CO3 đủ, H2SO4 dư => nCO2 = nK2CO3 = 0,3(mol) => VCO2 = n.22,4 = 0,3.22,4 = 6,72(l)
Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 6 tháng 12 2020 lúc 20:31

cho 80 ml dung dịch HCl 1 M vào dung dịch chứa 0,04 mol Na2CO3 và 0,02 mol K2CO3

1. thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra là ?

2. đem dung dịch sau phản ứng đi tác dụng với Ca(OH)2 dư thu được m g kết tủa. Tìm m ?

---

1) nHCl= 0,08(mol) -> nH+=0,08(mol)

nCO32-=0,06(mol)

2H+ + CO32- -> H2O + CO2

Ta có: 0,08/2 < 0,06/1

=> CO32- dư, tính theo nH+

=> nCO2=nH+ /2= 0,08/2=0,04(mol)

=> V(CO2,đktc)=0,04.22,4=0,896(l)

2) Dung dịch sau p.ứ là K2CO3 dư, Na2CO3 dư và CaCl2 , KCl đâu tác dụng được với Ca(OH)2 đâu, hay em nhầm đem chất khí sau p.ứ dẫn vào dd Ca(OH)2 rùi!

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 17 tháng 12 2019 lúc 12:23

1. CO2 + Ca(OH)2 (1:1) --->CaCO3+H2O

2.CO2 +2NaOH (1:2) ---->Na2CO3+H2O

3.SiO2 +2 Mg --->Si+2MgO

4.Ca(HCO3)2 + 2HCl --->CaCl2+2H2O+2CO2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 17 tháng 12 2019 lúc 12:44

nCO2= nCaCO3= \(\frac{10}{100}\)= 0,1 mol

CO+ O \(\rightarrow\) CO2

\(\rightarrow\) nO (bị khử)= 0,1 mol

\(\rightarrow\) mO= 0,1.16= 1,6g

Spu thu đc 4-1,6= 2,4g kim loại

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN