Bài 12: Phân bón hóa học

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 15 tháng 11 2020 lúc 18:46

Điều chế phân đạm 2 lá :

H20 ->H2 + 1/2 02 Cho N2 tác dụng với H2 : N2 +3H2 -> 2NH3 NO hóa nâu trong O2 :NO +1/2 O2 -> NO2 NO2 tác dụng với O2,H2O tạo HNO3 : 4NO2 +O2 +2H20 ->4HNO3 HNO3 tác dug với NH3 TẠO NH4NO3 : NH3 +HNO3 ->NH4NO3
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 12 2019 lúc 22:39

Xét 100g phân bón có 40g P O

Bảo toàn P:\(\frac{nP}{Ca\left(H2PO4\right)2}\) = \(\frac{nP}{P2O5}\)

⇒ mCa(H2PO4)2 = 65, 92 g ⇒ %mCa(H2PO4)2 = 65, 92

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 12 2019 lúc 12:06

1 hecta lúa cần 60kg N

→ 5 hecta lúa cần 60 . 5 = 300kg N

60g (NH2)2CO chứa 28g N

→ x kg (NH2)2CO chưa 60kg N

\(X=\frac{60.60}{28}\text{=128,57 (kg)}\)

→ Khối lượng phân ure cần dùng là:\(\frac{128,57}{97,5}.100\%\) = 131,87 (kg)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 11 2019 lúc 16:38

Để trung hòa nửa dung dịch X cần 200ml dd HCl 0,1M

→ Để trung hòa dung dịch X cần 200 . 2 = 400ml dd HCl 0,1M

nHCl cần để trung hòa\(\text{ X = 0,4 . 0,1 = 0,04 mol}\)

nH+ = nHCl = 0,04 mol

H+ + OH- → H2O

0,04→0,04

ADĐLBT điện tích: 2 . nBa2+ + nNa+ = nNO3- + nOH-

→ nNa+ = 0\(\text{,01 + 0,04 - 0,01 . 2 = 0,03 mol}\)

Cô cạn X:

mcr = mBa2+ + mNO3- + mOH- + mNa+

\(\text{= 0,01 . 137 + 0,01 . 62 + 0,04 . 17 + 0,03 . 23}\)

\(\text{ = 3,36 (g)}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN