B - Sinh sản ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Sinh sản theo kiểu giao phối tiến hoá hơn sinh sản vô tính là vì:

1 câu trả lời

Thể vàng tiết ra những chất nào?

1 câu trả lời

FSH có vai trò:

1 câu trả lời

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

2 câu trả lời

Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng:

1 câu trả lời

GnRH có vai trò:

2 câu trả lời

 Testôstêron có vai trò:

1 câu trả lời

Prôgestêron và Ơstrôgen có vai trò:

1 câu trả lời

 Những yếu tố nào sau đây gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng?

1 câu trả lời

Biện pháp cho thụ tinh nhân tạo đạt sinh sản cao và dễ đạt được mục đích chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?

2 câu trả lời

Khi nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen rtong máu tăng cao có tác dụng:

1 câu trả lời

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

2 câu trả lời

GnRH có vai trò:

1 câu trả lời

Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình trinh sinh trứng khi:

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.