$2. Hệ bất phương trình bật nhất hai ẩn

Karik-Linh
Xem chi tiết
Karik-Linh
Xem chi tiết
Doraemon2611
25 tháng 11 lúc 19:29

`12a - a` (Thay `(x;y)=(1,5;0,5)` là nghiệm của `12a` vào `a` thấy t/m)

`12b- c` (Thay `(x;y)=(-2;1)` là nghiệm của `12b` vào `c` thấy t/m)

Bình luận (0)
Karik-Linh
Xem chi tiết
Karik-Linh
Xem chi tiết
Doraemon2611
25 tháng 11 lúc 19:24
`a)``@` Thay `(0;2)` vào hệ bptr:  `{(3.0+2.2 >= -6),(0+4.2 > 4):}<=>{(4 >= -6),(8 > 4):}` (LĐ) `=>(0;2)` là nghiệm của hệ bptr`@` Thay `(1;0)` vào hệ bptr: `{(3.1+2.0 >= -6),(1+4.0 > 4):}<=>{(3 >= -6 (LĐ)),(1 > 4(Vô lí)):}`  `=>(1;0)` không là nghiệm của hệ bptr____________________________________________`b)``@` Thay `(-1;-3)` vào hệ bptr: `{(4.(-1)-3 <= -3),(-3.(-1)+5.(-3) >= -12):}<=>{(-7 <= -3),(-12 >= -12):}` (LĐ)   `=>(-1;-3)` là nghiệm của hệ bptr`@` Thay `(0;-3)` vào hệ bptr: `{(4.0-3 <=...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
25 tháng 11 lúc 19:22
a, Xét cặp \(\left(0;2\right)\)\(=>\left\{{}\begin{matrix}3.0+2.2=4\ge-6\left(đúng\right)\\0+4.2=8>4\left(đúng\right)\end{matrix}\right.\)=> \(\left(0;2\right)\) có là noXét cặp \(\left(1;0\right)\)\(=>\left\{{}\begin{matrix}3.0+2.1=2\ge-6\left(đúng\right)\\1+4.0=1>4\left(sai\right)\end{matrix}\right.\)=> \(\left(1;0\right)\) không là nob, Xét cặp \(\left(-1;-3\right)\)\(=>\left\{{}\begin{matrix}4.\left(-1\right)+\left(-3\right)=-7\le-3\left(đúng\right)\\-3.\left(-1\right)+5.\left(-3\right)=-12\...
Đọc tiếp
Bình luận (0)