Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

BÀI 9 : NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM Câu 1: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 Câu 2: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây? a.Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN b.Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, tư sản, XHCN c.Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN d.Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, phong kiến, XHCN Câu 3: Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó? a. Chiếm hữu nô lệ. b. Phong kiến c. Tư bản. d. XHCN. Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào? a. Thời kì giữa xã hội CSNT. b. Thời kì đầu CSNT. c. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX. d. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ. Câu 5: Nhà nước xuất hiện do đâu? a. Do ý muốn chủ quan của con người. b. Do ý chí của giai cấp thống trị. c. Là một tất yếu khách quan. d. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào. Câu 6: Bản chất của nhà nước là gì? a. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội. b. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội. c. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng. d. Mang bản chất của giai cấp thống trị. Câu 7: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào? a. Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác b. Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác c. Cả a,b đúng d. cả a, b sai Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào? a. Giai cấp công nhân. b.Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. c. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. d. Tất cả cá giai cấp trong xã hội. Câu 9: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao? a. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động b. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân c. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam d. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo Câu 10: Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì? a. Phục vụ lợi ích của nhân dân b. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước c. Thể hiện ý chí của nhân dân d. Do nhân dân xây dựng nên Câu 11: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có bao nhiêu chức năng cơ bản? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 12: Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là gì? a. Tổ chức xây dựng b. Bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích của công dân c. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội d. Tổ chức xây dựng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Câu 13: Hệ thống chính trị của nước Việt Nam bao gồm những tổ chức nào? a. ĐCS Việt Nam và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam b. ĐCS Việt Nam và mặt trận Tổ quốc c. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và mặt trận Tổ quốc d. ĐCS Việt Nam, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và mặt trận Tổ quốc Câu 14: Chức năng căn bản và quyết định nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? a. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. b. Trấn áp các giai cấp đối kháng. c. Tổ chức và xây dựng. d. Trấn áp và tổ chức xây dựng. Câu 15: Nhà nước nào được gọi là Nhà nước pháp quyền một cách đúng nghĩa nhất? a. Chiếm hữu nô lệ. b. Phong kiến c. Tư bản. d. XHCN. Câu 16: Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị giai cấp xét về mặt nội dung thể hiện trên những mặt nào sau đây? a. Kinh tế, chính trị, tư tưởng b. Chính trị, văn hóa, tư tưởng c. Kinh tế, văn hóa, tư tưởng d. Văn hóa xã hội Câu 17: Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật được gọi là nhà nước gì? a. Pháp luật b. Pháp chế c. Pháp quyền d. Công pháp
00:00:00